Про кафедру

 

 

КАФЕДРА АВТОМАТИКИ

 

Кафедра автоматики готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7,8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Вона була заснована у вересні 1965 року як кафедра автоматичного регулювання суднових енергетичних установок машинобудівного факультету Миколаївського кораблебудівного інституту. Засновником і першим завідуючим кафедрою був доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Дикий, який вніс значний вклад у становлення кафедри як структурної одиниці машинобудівного факультету на той час Миколаївського кораблебудівного інституту.
Після переходу Дикого М.О. на роботу до Києва кафедру очолив доктор технічних наук, професор Крючков Юрій Семенович. Під його керівництвом працювали к.т.н., доцент Калінін Ю.Ф., старші викладачі Чичкань Л.А., Бугрім Л.І., стажери-дослідники Васильєв О.Г., Шевцов А.П., аспіранти Мочалов О.О. і Павліщев В.І., зав. лабораторією Тульчевський В.П., старші лаборанти Уваричева Л.М. і Резчикова І.С.
У 1975 р. Крючков Ю.С. заснував та очолив кафедру динаміки та міцності суднових машин, тому виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою був призначений к.т.н, доцент Калінін Юрій Федорович.
У 1977 році кафедру було переведено до складу факультету електрообладнання суден, де вона з самого початку стала випусковою кафедрою за фахом «Електрообладнання суден» нарівні з іншими кафедрами факультету. Тоді до її викладачів були переведені співробітники факультету електро-обладнання суден к.т.н., доцент О.М. Ткаченко, старші викладачі А.П. Гуров і Н.Т. Шаповалова.
З 1977 по 2000 рік очолював кафедру к.т.н., професор Ткаченко Олександр Миколайович, який започаткував декілька наукових напрямів з систем автоматичного керування підводними засобами, робототехнічними комплексами, адаптивних та стохастичних систем керування.
Його учні, к.т.н., доцент Бровинська Н.М. і д.т.н., професор Кондратенко Ю.П. після закінчення аспіратури та захисту дисертацій багато років працювали на кафедрі.
У серпні 1985 року на кафедрі було відкрито нову спеціальність «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів», а у червні 1988 року й спеціалізацію «Техніка і електрофізика високих напруг», на базі якої у 1990 році у ПКБ «Електрогідравліка» (тепер «Інститут імпульсних процесів і технологій» НАН України) засновано філію з тією ж назвою. В 1998 році на базі кафедри автоматики відкрито ще одну нову спеціальність – «Системи управління і автоматики». Співробітники кафедри беруть участь у підготовці фахівців майже з усіх спеціальностей інституту в галузі автоматизації технічних та технологічних установок і процесів.
На кафедрі протягом багатьох років працювали к.т.н., доцент Чичкань Л.А., спеціаліст з автоматики СЕУ, к.т.н., доцент Баландін Ф.І., спеціаліст з систем штучного інтелекту, к.т.н., доцент Кузнєцов Ю.О., спеціаліст з корабельних систем автоматики та систем автоматичного регулювання суднових комплексів, к.т.н., доцент Калінін Ю.Ф., спеціаліст з питань автоматизації холодильних установок.
За час існування кафедри багато провідних викладачів захистили дисертації з теорії автоматичного керування, технічної кібернетики і теорії інформації, систем автоматичного керування, елементів та обчислювальних пристроїв у системах управління та інших. Протягом 1979 – 2000 років захистили кандидатські дисертації Гуров А.П. (1979), Бугрім Л.І. (1984), Васильєв О.Г. (1989), а також аспіранти Щербінін О.В. (1984) і Корнован В.М. (1989) – науковий керівник Гуров А.П.
Результати наукових досліджень опубліковані у наукових виданнях США, Канади, Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Болгарії та інших держав. Викладачами кафедри одержано більше 90 свідоцтв про винаходи.
Певний період кафедра здійснювала підготовку бакалаврів-електротехніків за фахом «Електротехнічні системи автоматизації та електропривод», а також інженерів-електриків за фахом «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів».

 

Співробітники кафедри, 1989 р.:
Перший ряд: к.т.н., доцент Бугрім Л.І., д.т.н., професор Кондратенко Ю.П.,
ст. лаборант Уваричева Л.М., к.т.н., професор, зав. кафедрою Ткаченко О.М.,
к.т.н., доцент Бровинська Н.М., учбовий майстер Микола Воробйов.
Другий ряд: к.т.н., старший викладач Корнован В.М.,
к.т.н., старший науковий співробітник Васильєв О.Г., к.т.н., доцент Гуров А.П.,
к.т.н., доцент Луцій П.К., к.т.н., доцент Баландін Ф.І.
Третій ряд: молодший науковий співробітник Шахов В.П., зав. лабораторією Чех,
старший інженер Шотт Ю.В., аспірант, викладач Голубєв С. (зправа).
Четвертий ряд: аспірант Тімченко В.Л., учбовий майстер Хомич О.Ф.,
ст. викладач Чичкань Л.А., аспірант Лукін В.А.

З 2001 р. кафедру автоматики очолює Хлопенко Микола Якович, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України.
Під його керівництвом працюють досвідчені викладачі – кандидати технічних наук, доценти Гуров А.П., Бугрім Л.І., Корнован В.М., Луцій П.К., Бровинська Н.М., к.т.н. Васильєв О.Г., ст. викладач Шарейко Д.Ю., асистенти Білюк І.С., Гаврилов С.О., Фоменко А.М., Ольшевський С.І.
Фундаментальні дослідження співробітників кафедри з 2001 по 2009 роки були спрямовані на розробку науково-методологічних основ дослідження операцій електромеханічних систем, оптимального керування автоматичними системами, розвиток теорій та методів проектування елементів вузлів електроприводів установок загальнопромислового і суднового машино-будування, які пов’язані, в першу чергу, з науковим і навчальним напрямами спеціальності.
Подальший розвиток та світове визнання з напряму «Трибомеханіка» отримала теорія динамічних явищ і процесів, що протікають у вузлах рідинного тертя, яка створена проф. Хлопенком М.Я. За короткий строк роботи ним була створена сучасна науково-дослідна лабораторія та захищені дві кандидатські дисертації аспірантами Д.Л. Кошкіним, І.С. Білюком. Збірку стендів в цій лабораторії виконували висококваліфіковані фахівці Бабіч В.А. і Крижановський Ю.І. У цій лабораторії професором Хлопенком М.Я. також створено базу для науково-дослідної роботи магістрів зі спеціальності кафедри і аспірантів зі спеціальностей 05.13.03 «Системи та процеси керування» та 05.08.05 «Суднові енергетичні установки».
Захистили кандидатьскі дисертації Д.Ю. Шарейко, О.О Черно, Д.Л. Кореневський (науковий керівник А.П. Гуров.).
Підвисив кваліфікацію та отримав вчене звання професора Гуров А.П. (2002 рік). Виконав нормативи та отримав наукове звання доцента к.т.н. Шарейко Д.Ю. (2004 рік), переведений на посаду старшого викладача А.М. Фоменко.
Практичні дослідження викладачів кафедри були спрямовані на підвищення показників якості систем керування окремими установками. Серед них оптимальне керування електроприводів (науковий керівник – Хлопенко М.Я.), дослідження щодо якості гасіння віброколивань як у промислових, так і суднових установках (науковий керівник – к.т.н., професор Гуров А.П) та автоматизації процесів, які допомагають позбавитись ручних операцій у обробляючих верстатах (науковий керівник – к.т.н., доцент Луцій П.К.). Ці розробки підтверджуються їх апробацією як на підприємствах, так і в лабораторних умовах.
Кафедра має стійку традицію готувати резерв свого кадрового забезпечення через систему відбору кращих студентів та аспірантів.
На кафедрі по теперішній час постійно діє наукового-методичний семінар з актуальних проблем електромеханіки. На семінарі регулярно обговорюються науково-методичні досягнення співробітників кафедри, з доповідями виступають науковці кафедри та інших ВНЗ України, заслуховуються кандидатські дисертації.
З 2011 року основними напрямами діяльності професорсько-викладацького складу з розвитку спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» є:
- вдосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів для спеціальності у напрямі підвищення професійних вимог до атестації викладачів, підвищення викладачами своєї наукової кваліфікації, завершення та оформлення дисертаційних досліджень аспірантами і викладачами, залучення провідних спеціалістів до навчального процесу;
- розвиток науково-дослідної роботи зі спеціальності (проведення силами професорсько-викладацького персоналу та аспірантів досліджень щодо пошуку новітніх технологій і їх використання у навчальному процесі), залучення до творчого процесу студентів;
- підвищення та забезпечення якості науково-методичної роботи та залучення до викладання новітніх інформаційних систем;
- підвищення та забезпечення якості освітньої діяльності та якості викладання дисциплін;
- розвиток співробітництва з вищими навчальними закладами зарубіжжя; участь у міжнародних організаціях, програмах, конференціях; підвищення рівня підготовки студентів НУК до кращих світових стандартів;
- підвищення рівня навчально-виховного процесу шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання особистості, утвердження моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.
Протягом цього періоду на кафедрі суттєво збільшився обсяг та якість виконання наукових робіт. Під керівництвом завідуючого кафедрою, доктора технічних наук, професора Хлопенко М.Я. були сформульовані нові напрямки досліджень: оптимальне керування процесами в електроприводах постійного та змінного струму (Хлопенко М.Я., Шарейко Д.Ю.), векторне, адаптивне та робастне керування електродвигунів змінного струму (Хлопенко М.Я.), працездатність електромагнітних муфт (Хлопенко М.Я., Гаврилов С.О., Білюк І.С.), підвищення працездатності упорних вузлів тертя електроагрегатів та визначення навантажень, що діють на машину (Хлопенко М.Я.), підвищення ефективності роботи віброелектроприводів та керованих віброгасників (Гуров А.П.). За цей період завідувачем кафедри Хлопенком М.Я. було захищено 4 кандидата технічних наук (Радченко Р.М., Кириченко О.С., Гаврилов С.О., Сидорика І.М.), у 2013 році вчене звання доцента присвоєне Білюку І.С. Отримав звання доцента НУК ст. викладач Фоменко А.М. (2011 р.) і вчене звання доцента Васильєв О.Г. (2015 р). За останні п’ять років кафедрою під керівництвом Хлопенка М.Я. написано біля 100 статей, у тому числі в міжнародних науково-метричних журналах 20 статей, зроблено понад 50 доповідей на міжнародних конференціях, оприлюднені 3 навчальні посібники з грифом МОНУ. Усі аспіранти, які вчилися на кафедрі, захищені. В даний час на кафедрі вчиться аспірант Сорокіна Т.М. Таким чином, на кафедрі сформувалась наукова школа, яка здатна вирішувати широке коло задач з актуальних проблем науки і техніки. Крім того, на базі досліджень цієї школи розроблені робочі навчальні програми та введені нові розділи з питань векторного і бездатчикового векторного та робастного керування, сучасних мікроконтролерних систем керування та інше.
Силами кафедри створено комп’ютерну залу на 17 місць, сучасну лабораторію з мікроконтролерною системою керування електроприводів постійного та змінного струму (професор Хлопенко М.Я., доцент Шарейко Д.Ю., Гаврилов С.О.), удосконалено обладнання в учбових та науково-дослідних лабораторіях з питань дослідження віброелектроприводів, керованих віброгасників (професор Гуров А.П.), електропривода рушія гідробіонічного типу та його системи керування (асистент Ольшевський С.І.), гідравлічного вирівнювального пристрою упорних вузлів тертя для зниження знакозмінних навантажень на електродвигуни агрегатів (професор Хлопенко М.Я., доцент Гаврилов С.О.), систем керування комплектних електроприводів з ЧПК та їх елементів (доцент НУК Фоменко А.М., доцент Білюк І.С.), крокових двигунів (доцент Васильєв О.Г.), а також автоматизовані та удосконалені експериментальні стенди для дослідження та доводки упорних вузлів рідинного тертя (професор Хлопенко М.Я., доцент Гаврилов С.О.); створено мікропроцесорну систему безконтактного керування електропривода постійного струму (асистент Ольшевський С.І.), побудований робот-пересувач за модульною системою LEGO (доцент Гаврилов С.О.).
Під керівництвом викладачів на кафедрі працюють 5 науково-дослідних лабораторій: автоматизованого електропривода (ст. викладач Фоменко А.М.), обчислювальної техніки (Хлопенко М.Я., Шарейко Д.Ю., Гаврилов С.О.), мікроконтролерних систем керування електроприводов (Хлопенко М.Я., Шарейко Д.Ю., Гаврилов С.О.), робототехніки (Васильєв О.Г.) і вібротехніки (Гуров А.П.). В цих лабораторіях проводяться заняття зі студентами з фахових дисциплін кафедри.
Велику увагу кафедра приділяє залученню кращих студентів до наукових досліджень. За останні 5 років студентами кафедри було зроблено 47 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях і надруковано 53 тез-доповідей та декілька статей в фахових та науковометричних журналах.
Підготовка спеціалістів і магістрів здійснюється за такими важливими напрямами, як «Автоматизація промислових установок і технологічних комплексів», «Адаптивне та робастне керування», «Оптимальне керування електромеханічними системами автоматизації і електроприводами», «Робототехнічні системи», «Автоматизоване проектування систем автоматичного керування», «Системи програмного керування станками і обробними центрами», «Проектування цифрових систем керування», «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв автоматики».

   

  

Сучасний автоматизований експериментальний стенд для досліджень та доводки важконавантажених упорних підшипників ковзання

 

Експериментальний стенд для відпрацювання слабонавантажених підшипників різноманітного призначення

 

Гідравлічний вирівнювальний пристрій підп’ятника ковзання
  

  

Екпериментальний зразок гідростатодинамічного підп’ятника зі ступен’ю Релея

                            

                     Електромагнітний динамічний віброгасник                      

Вібраційна установка для ущільнення бетонних сумішей

Електромагнітний вібратор

   

Лабораторія № 27 – «Лабораторія робототехніки», робот М10П

Лабораторія № 313 – «Лабораторія обчислювальної техніки»

   

Лабораторія № 313а – «Лабораторія мікроконтролерних систем керування електроприводов»

   
  
Лабораторія № 110 – «Лабораторія автоматизованого електропривода»

Випускники кафедри автоматики

В теперішній час кафедра викладає такі дисципліни: «Дослідження операцій електромеханічних систем», «Проектування дискретних та цифрових систем керування», «Проектування автоматизованих систем керування промислових установок», «Адаптивне та робастне керування», «Комплектні електроприводи», «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів», «Мікропроцесорні системи керування електроприводов», «Теорія автоматичного керування», «Системи керування електроприводов», «Елементи автоматизованого електропривода», «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв», «Динаміка механізмів роботів».
Тематика науково-дослідних проблем та практичних розробок, що використовуються у навчальному процесі, охоплює:
- оптимальне керування електроприводів змінного струму;
- адаптивне та робастне керування електроприводів;
- бездатчикове векторне керування електроприводів;
- мікропроцесорне керування електроприводів;
- комп’ютерні системи керування електроприводів;
- синтез віброзахисних систем з керованими віброгасниками;
- дослідження систем з нетрадиційними алгоритмами регулювання;
- дослідження та оптимізація параметрів системи керування верстатними механізмами затиску та пересування;
- теорія динамічних явищ у вузлах тертя електромеханічних систем;
- розробка слідкуючих фільтрів у системах вібродіагностики та віброзахисту;
- розробка конструкцій датчиків;
- розробка цифрових систем керування;
- моделювання систем з цифровими регуляторами;
- методи розрахунків польових задач для визначення ресурсу машин і механізмів;
- проектування АСУ промислових установок;
- комп’ютерне керування робототехнічними комплексами.
Це дає змогу студентам виконувати оригінальні як курсові, так і дипломні проекти, а також брати активну участь у науковій роботі.
З метою вирішення питань фундаменталізації навчання окремі студенти отримують додаткову підготовку та індивідуальні завдання з елементами наукових досліджень, а також безпосередньо беруть участь у науково-дослідницьких роботах кафедри.
Цінність наших випускників полягає в тому, що вони можуть бути корисними у різних галузях народного господарства. Випускники кафедри працевлаштовуються на підприємствах м. Миколаєва та України, у вищих навчальних закладах, виробничих і науково-дослідних установах, малих і середніх підприємствах різних форм власності.
На сьогодні підготовку фахівців забезпечує наступний склад кафедри: д.т.н., професор Хлопенко М.Я., к.т.н, професор Гуров А.П., к.т.н., доцент Васильєв О.Г., к.т.н., доцент Шарейко Д.Ю., к.т.н., доцент Бугрім Л.І., к.т.н., доцент Білюк І.С., к.т.н., доцент Гаврилов С.О., старший викладач, доцент НУК Фоменко А.М., асистент Ольшевський С.І. та допоміжний персонал: завідуючий лабораторіями Савченко О.В., фахівець II категорії Бокарєва Ю.С., фахівець I категорії Єжова О.А.
Високий рівень підготовки фахівців протягом всього часу існування кафедри автоматики ІАЕ НУК забезпечували організатори, завідуючі кафедри д.т.н., професор Дикий Микола Олександрович, к.т.н., професор Ткаченко Олександр Миколайович, д.т.н., професор Хлопенко Микола Якович та викладачі кафедри.

 

Працівники кафедри автоматики, 2013 р.:
к.т.н., доцент Васильєв О.Г., к.т.н., професор Гуров А.П., зав. лабораторіями
Крижановський Ю.І., к.т.н., доцент Шарейко Д.Ю., лаборант Діденко О.В., к.т.н.,
доцент Білюк І.С., д.т.н., професор, зав. кафедрою Хлопенко М.Я., асистент
Ольшевський С.І., доцент НУК Фоменко А.М., фахівець II категорії Бокарєва Ю.С., к.т.н., доцент Гаврилов С.О., к.т.н., доцент Бугрім Л.І., ст. лаборант Савченко О.В.