Кафедра імпульсних процесів і технологій

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
КАФЕДРА ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ

КЕРІВНИЦТВО

Завідувач кафедри
Вовченко Олександр Іванович


Доктор технічних наук, професор.

 

Тел.: (0512)224113

E-mail: aleksandr.vovchenko@nuos.edu.ua

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

З метою поглиблення наукової складової підготовки фахівців на факультеті електрообладнання суден МКІ у 1988 році при ПКБ Електрогідравліки АН УРСР (в подальшому Інституті імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України) створено філію кафедри, яку в 1998 році було перетворено в самостійну випускаючу кафедру Імпульсних процесів і технологій (ІПТ) для підготовки фахівців спеціальності «Техніка та електрофізика високих напруг». Організатором і першим керівником кафедри був доктор технічних наук, професор Гулий Григорій Опанасович.

Кафедра випускає фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів - бакалавр (4 роки навчання), спеціаліст (1,5 роки навчання), магістр (1,5 роки навчання).

З 1998 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Вовченко Олександр Іванович - директор ІІПТ НАН України, член Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, член Наукової ради НАН України з проблеми «Високі тиски в матеріалознавстві», член Науково-технічної ради з питань інновацій при Миколаївській облдержадміністрації, нагороджений медаллю «За працю і звитягу» (2003 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2008 р.), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2008 р.). Він є автором понад 150 праць (2 монографії, 20 патентів).

Високий рівень підготовки фахівців у галузі електротехніки та електротехнологій забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації та професіоналізму. На кафедрі працює 3 професори, доктори технічних наук, 8 доцентів, кандидатів технічних та фізико-математичних наук, ст. викладач, провідний інженер та старший лаборант.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий рівень. Відбулися успішні захисти дисертацій: докторських – Вовченко О. І. (2002 р.), Кускова Н. І. (2007 р.), Сизоненко О. М. (2007 р.) та кандидатських – Назарова Н. С. (2003 р.), Малюшевська А. П. (2005 р.), Блінцов О. В. (2009). Отримали вчені звання: професора – Вовченко О. І. (2006 р.), Кускова Н. І. (2013 р.), Сизоненко О. М. (2013 р.); доцента – Назарова Н. С. (2005 р.), Цуркін В. М. (2005 р.), Богуславський Л. З. (2011 р.), Блінцов О. В. (2013 р.).

Професори кафедри ведуть велику науково-організаційну, науково-методичну, педагогічну та громадську роботу в масштабах України. Професор, доктор технічних наук О. М. Сизоненко є членом Наукової ради НАН України з проблеми "Високі тиски в матеріалознавстві", головою Миколаївського місцевого осередку Українського матеріалознавчого товариства, нагороджена Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2012 р.), відзначалась як винахідник року НАН України в 2007 та 2012 рр. Професор, доктор технічних наук Н. І. Кускова - член Наукової ради НАН України з проблеми "Високі тиски в матеріалознавстві", нагороджена Відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2012 р.).

Підготовка фахівців ведеться на базі навчального центру, наукових відділів та науково-дослідних лабораторій ІІПТ НАН України з використанням унікального електрофізичного обладнання, сучасної вимірювальної апаратури, різноманітних технологічних комплексів. Навчальний центр ІІПТ має сучасно обладнані лекційні аудиторії, навчальні лабораторії, кабінет дипломного проектування, локальну комп'ютерну мережу з виходом в Internet та інформаційною базою, в якій зберігаються навчально-методичні матеріали. Студенти мають можливість навчатися та працювати, використовуючи сучасні пакети прикладних програм, комп'ютерні системи автоматизації наукових досліджень та проектування. Студенти користуються унікальним фондом наукової бібліотеки ІІПТ НАН України.

На кафедрі спільно з ІІПТ НАН України ведуться як фундаментальні так і прикладні науково-дослідні роботи в сфері електровибухового перетворення енергії та дослідження впливу імпульсних високоінтенсивних потоків енергії на різноманітні матеріали і середовища. На основі цих досліджень розробляються високоефективні ресурсо- і енергозберігаючі розрядно-імпульсні технології, такі як технології отримання нових матеріалів (наноалмази, фулерени, нанотрубки, onion-like нановуглецеві структури), підвищення дебету нафтових та водяних свердловин, позапічної обробки рідких металів, руйнування та диспергування матеріалів, тонколистової штамповки, обеззараження питної води та стоків, інтенсифікації технологічних процесів. Створюється високоефективне високовольтне обладнання (високовольтні імпульсні конденсатори, потужні генератори імпульсних струмів, високовольтні комутатори, електродні системи і т. п.) та розробляються сучасні інформаційно-керуючі системи. Результати науково-дослідних робіт кафедри опубліковано в сотнях наукових статей, десятках монографій та навчально-методичних посібниках. Викладачами кафедри отримано понад 300 авторських свідоцтв і патентів України.

При виконанні курсових та дипломних проектів студенти працюють над реальними науковими проблемами в наукових лабораторіях та відділах ІІПТ НАН України під керівництвом провідних фахівців. Це дає їм змогу оволодіти сучасними методами комп'ютеризації електрофізичних досліджень, опанувати комп'ютерні технології проектування електрофізичних пристроїв, систем керування технологічними комплексами. В дипломних проектах наші студенти дуже часто розв'язують складні наукові проблеми, які можуть стати основою їх подальшої наукової діяльності. Багато конструкторських рішень в дипломах виконується на рівні винаходів. До роботи у ДЕК запрошуються провідні науковці України. Останні роки ДЕК очолювали член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор Щерба А. А. (м. Київ) , д.т.н., професор Муленко І.О. (м. Миколаїв), д.т.н., професор Рудаков В.В. (м. Харків).

Працюючи над реальними науковими проблемами студенти мають змогу приймати участь у роботі академічних семінарів, наукових міжнародних конференцій "Фізика імпульсних розрядів у конденсованих середовищах", та «Імпульсні процеси в механіці суцільних середовищ», які відбуваються на базі ІІПТ НАН України.

Результати своїх досліджень студенти публікують разом зі співробітниками ІІПТ НАН України у всесвітньо відомих наукових журналах, таких як "Теплофізика високих температур", "Український фізичний журнал", "Вісник НАН України", «Электронная обработка материалов», «Порошкова металургія», "Проблеми керування та інформатики", „Технічна електродинаміка”.

У 2007 році на кафедрі створена студентська науково-дослідна лабораторія "Дослідження і розробка обладнання та інформаційно-керуючих систем для розрядно-імпульсних технологій", де працюють студенти спеціальності "Техніка та електрофізика високих напруг" починаючи з першого курсу. Це дозволяє сформувати науковий світогляд майбутніх фахівців і вносить вагомий вклад у фахову підготовку студентів кафедри.

Студенти кафедри ІПТ приймають активну участь у конкурсах науково-технічних робіт Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України. У 2007-2013 роках студенти кафедри здобували перемогу на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і отримували дипломи міністерства освіти та науки України за напрямом "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА": Д. Вінниченко (2007 і 2008 рр., м. Донецьк - дипломи першого ступеня), В. Діордійчук (2009 р., м. Дніпродзержинськ - диплом другого ступеня), С. Ареф’єв (2013 р., м. Дніпродзержинськ - диплом третього ступеня); за напрямом "ЕЛЕКТРОНІКА": О. Мальцев (2012 р, м. Херсон - диплом третього ступеня); за напрямом «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»: Ю. Адамчук, О. Нечаєва (2013 р., м. Суми - дипломи першого ступеня).

У 2008 р. Д. Вінниченко став переможцем конкурсу науково-дослідних робіт молодих вчених і нагороджений грамотою президії НАН України за науково-дослідну роботу "Розробка автоматизованого інформаційно-вимірювального термографічного комплексу для моніторингу термодинамічних характеристик розплавів".

Студенти кафедри отримали урядові нагороди у 2008 і 2009 роках.

За час існування кафедри випущено понад 200 фахівців. Більшість випускників нашої кафедри залишаються працювати в ІІПТ НАН України. За останні 5 років 3 випускника кафедри захистили кандидатські дисертації, 8 - отримали гранти НАН України, 3 - одержують стипендію НАН України за значні наукові досягнення, 1 – стипендію Президента України.

У 2006 р. відкрито аспірантуру в ІІПТ НАН України, в якій нині навчаються 6 випускників кафедри на бюджетній основі. Ще 3 випускники кафедри навчаються в аспірантурах інших академічних інститутів НАН України.

Випускники кафедри імпульсних процесів і технологій мають відмінну електрофізичну підготовку, володіють універсальними знаннями та навичками, здатні вирішувати складні завдання сучасної імпульсної техніки та технологій і можуть працювати в будь-яких галузях науки і народного господарства.

Випускники кафедри ІПТ мають відмінну підготовку з електрофізичного напряму, здатні вирішувати складні задачі щодо створення сучасної імпульсної техніки і працюють на провідних підприємствах України, Росії та країн дальнього зарубіжжя.

Більшість випускників кафедри залишаються працювати в ІІПТ НАН України і продовжують вирішувати наукові та конструкторські проблеми, якими вони займались у період навчання. Все це допомагає зробити блискучу кар’єру. Багато наших випускників стали провідними спеціалістами ІІПТ НАН України та інших академічних інститутів. Наприклад, випускник кафедри Петриченко С В. зараз працює заступником директора з наукової роботи ІІПТ НАН України, випускник Жук Д. О. - заступником директора ІАЕ НУК.

 

 

Колектив кафедри імпульсних процесів і технологій:

На фото нижній ряд: доцент, к.ф.-м.н. Барбашова Г.О., д.т.н., професор Сизоненко О.М., завідувач кафедри д.т.н., професор Вовченко О.І., д.т.н., професор Кускова Н.І., к.т.н., доцент Овчиннікова Л.Є.; верхній ряд: старший лаборант Терехова Г.В., старший викладач Касьянов Ю.І., к.т.н., доцент Назарова Н.С., к.т.н., доцент Блінцов О.В., доцент, к.т.н. Малюшевська А.П., к.т.н., доцент Цуркін В.М., к.т.н., доцент Богуславський Л.З.