Викладачі кафедри

Жук
Дмитро Олександрович
Кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем
dmytro.zhuk@nuos.edu.ua

Народився у 1975 р. В 1998 році закінчив Український державний морський технічний університет (УДМТУ) за спеціальністю «Техніка і електротехніка високих напруг».
Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив 21.10.2005 р. у спеціалізованій раді при Одеському національному політехнічному  університеті за
спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». Дисертаційна робота на тему «Зниження високочастотних кондуктивних перешкод в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами» виконана під керівництвом докт. техн. наук Блінцова В.С.. Звання доцента отримав у 2008 р. рішенням
Атестаційної колегії МОН України. Стаж науково-педагогічної роботи в Національному університеті кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова – 17 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: вересень 1999 – червень 2001 рр. – асистент кафедри електрообладнання суден УДМТУ; вересень 2001 – вересень 2005 рр. – асистент кафедри морського приладобудування УДМТУ; вересень 2005 – вересень 2006 рр. – старший викладач кафедри морського приладобудування  НУК; з вересня 2006 р. по вересень 2007р. – доцент кафедри морського приладобудування НУК; з вересня 2008 р.  – доцент кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки.  З 2015 року –завідуючий кафедрою „Суднові електроенергетичні системи”. Заступник директора Інституту автоматики і електротехніки НУК з 2007 р..

На кафедрах морського приладобудування і електрообладнання суден та інформаційної безпеки викладав наступні основні навчальні курси: «Електроніка», «Комп’ютерна електроніка», «Мікропроцесорні пристрої», «Розрахунок і проектування електронних пристроїв», «Електромагнітна сумісність», «Основи експлуатації та електромагнітна сумісність суднових силових напівпровідникових установок», «Суднові комп’ютерні мережі», «Суднова техніка високих напруг» та ін..

Керує  науково–дослідницькою роботою студентів, якими підготовлено ряд статей і доповідей на наукових конференціях, а деякі з них за результатами наукових конкурсів отримали призові місця та почесні грамоти. 

З 2007 р. з ініціативи ректора НУК та під безпосереднім керівництвом завідувача кафедрою ЕОС та ІБ докт. техн. наук Блінцова В.С. приймає участь в організації навчального процесу і розвитку підготовки суднових електромеханіків  за спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем». В 2008 – 2010 рр. брав участь в організації ремонтних робіт щодо оновлення університетського судна «Дельта» із залученням студентів Інституту автоматики і електротехніки. 

Має 69 публікацій, з них 52 наукового та 13 навчально-методичного характеру (в т.ч. 4 навчальних посібника з грифом МОН України, 1 навчальний посібник з грифом НУК ім. адмірала Макарова), 4 патенти на винаходи.

Залучається спеціалізованими вченими радами як офіційний опонент при захисті кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи».

Тематика наукової роботи Жука Д.О. пов’язана з розвитком теорії систем електрозабезпечення морських бурових платформ на базі передач постійного струму.

За успіхи  в науково-педагогічній діяльності відзначений подяками і грамотами ректора НУК, почесною грамотою МОН (вересень 2010 р.), нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти" (серпень 2015 р.).

СТАВИНСЬКИЙ
АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Доктор технічних наук,

професор кафедри суднових

електроенергетичних систем

andrey.stavynskiy@nuos.edu.ua

 

Андрій Андрійович Ставинський почав свій науковий шлях у 1970 р., вступивши до студентських лав електромеханічного факультету Одеського політехнічного інституту. З 1975 по 1980 рр. Андрій Андрійович працював інженером-конструктором ЦНДІ «Тайфун», після чого вступив до аспірантури Московського Всесоюзного заочного інженерно-будівельного інституту. У жовтні 1983 р. Андрій Андрійович успішно захистив кандидатську дисертацію у Московському енергетичному інституті на тему «Розробка трьохфазних торцевих асинхронних двигунів з покращеним використанням активного об’єму». Згодом керівництво «Тайфуну» запропонувало йому посаду начальника науково-дослідного сектора відділення електрообладнання і автоматики.

В грудні 1989 р. Ставинський А.А. вступає до докторантури технічного університету «Московський енергетичний інститут», а в грудні 1993 р. захищає докторську дисертацію на тему «Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором і просторовою структурою елементів активної части».

Після розпаду СРСР ЦНДІ «Тайфун» перестав існувати. Отже, коли Ставинському А.А. запропонували посаду доцента кафедри в Миколаївському кораблебудівному інституті, він у 1994 р. прийняв позитивне рішення, а у 1997 р. очолив кафедру СЕЕС.

Викладав дисципліни: “Електричні машини”, “Спеціальні електричні машини”, “Основи електроенергетики та електропостачання”, “Суднові електроенергетичні системи”, “Електромагнітні та акустичні поля електрообладнання”. Тематика авторського спецкурсу лекцій: “Основи теорії електричних машин”; “Спеціальні електричні машини”.

Андрій Андрійович, співпрацює з багатьма науковими центрами країни. Є членом наукової ради по захисту кандидатських дисертацій. Як вчений та винахідник має понад 200 наукових публікацій, з яких біля 70 авторський свідоцтв СРСР на винаходи та патентів України. 

Основні напрями наукової діяльності- енергоресурсозбереження у електромашино та трансформаторобудуванні, спеціальні електричні машини.

 

ПОДИМАКА
ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри суднових
електроенергетичних систем

valerii.podymaka@nuos.edu.ua

 

Народився 23 вересня 1938 р. в м. Миколаїв у родині кораблебудівників. У 1956 р. закінчив зі срібною медаллю Новочеркаське суворівське військове училище і в тому ж році був зачислений слухачем РКВИАВУ ВВС ім. К.Є. Ворошилова. У 1958 р. перевівся на третій курс вечірнього відділення машинобудівного факультету Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала Макарова, одночасно працював у електровідділі конструкторського бюро Чорноморського суднобудівного заводу. У 1962 р. з відзнакою закінчив МКІ зі спеціальності електрообладнання суден з кваліфікацією «інженер-електромеханік» і був запрошений на роботу професором П.О. Мєщаніновим у якості асистента кафедри електротехніки і електричних машин МКІ.

З 1 вересня 1962 р. викладав курси загальної електротехніки студентам кораблебудівного і машинобудівного факультетів. У подальшому викладав курси: теоретичні основи електротехніки, електричні машини, електричні вимірювання, електричні матеріали, електричні апарати, електропривод, судновий електропривод, суднові електроенергетичні системи, автоматизація суднових електроенергетичних систем, перехідні процеси у суднових електроенергетичних системах, електропостачання промислових підприємств, промислова електроніка, електромагнітна техніка, електромеханічні системи генерування струму, спеціальні електричні машини, елементи автоматичних систем.

У 1965 – 1968 рр. – навчався в аспірантурі МКІ під керівництвом проф. П.О. Мєщанінова. З 1968 р. – старший викладач кафедри електричних машин і СЕС.

У 1972 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті електродинаміки АН УССР. 1972 – 1973 рр. – навчався у Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка на курсах французької мови з метою підготовки для роботи за кордоном.

1974 – 1976 рр. – професор Анабинського університету, Алжир. Викладав курси електричних машин, електричних апаратів, електроприводу, електропостачання промислових підприємств і електрообладнання пром. підприємств, керував курсовим і дипломним проектуванням. Опублікував французькою мовою три навчальних посібника.

У вересні 1976 р. повернувся до роботи на кафедрі. В 1986 р. по рекомендації співробітників кафедри був призначений і обраний за конкурсом завідувачем кафедри
СЕЕС. Кафедру очолював до 1994 р.

Протягом усіх років роботи в інституті брав участь у госпдоговірних науково-дослідницьких роботах кафедри з тематики: розробка пристроїв, які забезпечують рекуперацію електроенергії у заводську мережу при випробуваннях суднових електростанцій; розробка малогабаритних навантажувальних пристроїв для випробувань суднових електростанцій в динамічних режимах; розробка пристроїв (переносних і стаціонарних) для перевірки пристроїв захисту СЕЕС. За вказаними темами виступав у якості відповідального виконавця. У 80-х – 90-х рр.– науковий керівник тем: «Розробка надшвидкісних двигунів і генераторів для турбокомпресорів і турбодетандерів» за завданням заводу «Геліймаш», м. Москва; «Розробка і проектування переносних електростанцій змінного струму» – завод «Електроапарат» – м. Курськ; «Розробка і виготовлення пристрою для виявлення пошкоджень в обмотках силових електромагнітів вантажопідйомних механізмів» – Річковий порт, м. Миколаїв.

Розуміється, у всіх цих роботах приймали активну участь усі співробітники кафедри СЕЕС.

Протягом роботи в інституті і університеті керував науково-дослідницькою роботою студентів і аспірантів.

 

КІМСТАЧ
ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри суднових
електроенергетичних систем

oleg.kimstach@nuos.edu.ua

 

Народився у 1976 р. В 1999 році закінчив УДМТУ за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та отримав диплом з відзнакою. Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистив 13.03.2003 р. у спеціалізованій вченій раді Одеського національного політехнічного університету за спеціальністю 05.09.01 – «Електричні машини і апарати». Дисертаційна робота на тему «Трансформаторно-асинхронна система для електропривода герметичних об’єктів». Вчене звання доцента отримав у 2005 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: з 2002 до 2003 р. працював на посаді асистента кафедри СЕЕС. З 2003 р. працював на посаді старшого викладача кафедри СЕЕС, а з 2004 р. – на посаді доцента. З 2006 р. по 2009 р. працював у складі приймальної комісії НУК. З 2008 р. по 2009 р. виконував обов’язки директора Навчально-наукового центру інформаційних технологій НУК. З 2009 р. працює доцентом кафедри СЕЕС.

Викладає наступні основні навчальні курси: «Основи автоматизованого проектування ЕМП і ЕМС», «СЕЕС», «Спеціальні електричні машини», «Суднові електричні станції і мережі», «Електричні апарати». Має ґрунтовну теоретичну підготовку, що дозволяє йому проводити навчальні заняття на високому науковому, професійному та методичному рівні. Досконало володіє програмним матеріалом, викладає його доступно, логічно, послідовно. Професійно встановлює зв’язок з іншими технічними дисциплінами та майбутньою професійною діяльністю студентів. Постійно працює над формуванням у студентів практичних умінь, передбачених навчальною програмою, активно залучає студентів до участі у навчальному процесі. Викладає курси лекцій для іноземних студентів англійською мовою.

Науково-дослідницька робота пов’язана з розробкою нових конструктивних схем електричних машин та модернізації алгоритмів проектування традиційних та спеціальних електричних машин.

Має понад 60 публікацій, виданих в Україні, Росії, Польщі, в тому числі більше 15 навчально-методичного характеру (1 навчальний посібник з грифом МОНУ). Крім того, є автором та співавтором 6 патентів на винаходи. Плідна робота Кімстача О.Ю. неодноразово була відзначена грамотами і преміями керівництва НУК, грамотою міського голови Чайки В.Д.

НОВОГРЕЦЬКИЙ
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри суднових
електроенергетичних систем

sergii.novogretskyi@nuos.edu.ua

 

Народився 15 червня 1978 р. в м. Миколаїв. З 1985 по 1993 рр. навчався у миколаївській ЗОШ № 7. У 1995 р. закінчив школу гардемаринів при УДМТУ ім. адмірала Макарова, яка надалі була реорганізована у Морський ліцей з поглибленим вивченням математики та фізики. У тому ж році вступив до УДМТУ, який закінчив у 2001 р. за спеціальністю електричні системи та комплекси транспортних засобів і здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка. У 2001 р. вступив до аспірантури УДМТУ та з наступного року почав працювати асистентом на кафедрі СЕЕС. Підготував та захистив 4 жовтня 2010 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи» у спеціалізованій вченій раді К41.052.05 при Одеському національному політехнічному університеті. У 2011 р. був переведений на посаду доцента без вченого звання кафедри СЕЕС НУК ім. адмірала Макарова. В 2015 р. йому було присуджено вчене звання доцента кафедри СЕЕС. Науково-дослідницька робота пов’язана з математичним моделюванням, аналізом стійкості, проектуванням електромеханічних систем генерування, перетворення та розподілу електроенергії. Має 54 публікації, з яких 43 наукового та 11 навчально-методичного характеру, в тому числі співавтор двох навчальних посібників та одного патенту.

 

ЧЕКУНОВ
ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

Старший викладач кафедри суднових
електроенергетичних систем

volodymyr.chekunov@nuos.edu.ua

 

Чекунов Володимир Костянтинович, 1955 р. народження. В 1978 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ) за спеціальністю «Електрообладнання суден». Стаж науково-педагогічної роботи в НУК ім. адмірала Макарова – більше 30 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: квітень 1978 – квітень 1980 рр. – старший інженер кафедри технології суднобудування; квітень 1980 – квітень 1983 рр. – навчання в аспірантурі. Після аспірантури і до цього часу працює на кафедрі електричних машин і СЕЕС. З 1998 р. – на посаді старшого викладача кафедри.

На кафедрі електричних машин і СЕЕС викладає наступні основні навчальні курси: «Метрологія та електричні вимірювання», «Електротехнічні матеріали», «Суднові електричні станції», «Електричні апарати», «Гребні електричні установки», «Електричні системи і комплекси руху суден», «Автоматизовані комплекси суднових електроенергетичних систем» та ін.

Чекунов В.К. успішно долучає студентів до науково-дослідницької роботи кафедри, що дозволяє студентам приймати участь в науково-практичних конференціях з доповідями, публікувати наукові статті у фахових виданнях. Дипломні роботи студентів під керівництвом Чекунова В.К. за результатами конкурсів багато років поспіль займали призові місця, а студенти отримували винагороди.

Має більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, патенти та авторські свідоцтва.

Тематика наукової роботи Чекунова В.К. пов’язана з розвитком методик проектування та моделювання роботи систем електрозабезпечення морських суден. Методики розрахунку струмів короткого замикання в СЕЕС по рекомендаціях Міжнародної електротехнічної комісії, розроблені Чекуновим В.К. зі студентами інституту, застосовують кілька проектних організацій. Впровадження комп’ютерних програм розрахунку на підставі розроблених методик, дозволяє істотно скоротити час проектування.

В 2003 р. брав участь у розробці Правил класифікації та побудови морських суден Регістра Судноплавства України. Були розроблені частини "Електричне обладнання", "Автоматизація".

Брав участь у розробці Правил щодо обладнання морських суден у розділах «Радіоустаткування», «Навігація». В 2005 р. брав участь у розробці Правил класифікації та побудови суден внутрішнього плавання в частинах «Електричне обладнання» і «Автоматизація». За успіхи в науково-педагогічній діяльності відзначений подяками і грамотами ректора НУК.

 

СТАВИНСЬКИЙ
РОСТИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри суднових
електроенергетичних систем

rostyslav.stavynskyi@nuos.edu.ua

 

Народився 7 травня 1977 р. у місті Миколаєві. В 2000 р. закінчив УДМТУ зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» з відзнакою. У 2001 – 2003 рр. аспірант кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування (НУК). Кандидатську дисертацію на тему «Трифазні трансформатори з ефективним використанням конструктивного об’єму» захистив у 2004 р. (спеціальність 05.09.01 «Електричні машини і апарати»). З 2004 р. працював на посаді доцента кафедри електрообладнання суден НУК. У 2005 – 2007 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України, як кращий молодий вчений НУК. У 2007 р. отримав вчене звання доцента кафедри електрообладнання суден. З 2007 по 2013 рр. працював на посаді завідувача кафедри «Енергетики аграрного виробництва» Миколаївського національного аграрного університету. З 2013 р. до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри СЕЕС ІАЕ НУК. Наукові інтереси – спеціальні електричні машини і трансформатори, енергоресурсозбереження в електромеханіці.

РАДЧЕНКО
АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри суднових
електроенергетичних систем

andrii.radchenko@nuos.edu.ua

Народився 16 липня 1978 р. З 1995 по 2001 рр. навчався у УДМТУ та отримав вищу освіту зі спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". У 2001 р. отримав диплом спеціаліста з кваліфікацією «інженер-електромеханік».

З 2001 по 2004 рр. навчався в очній аспірантурі НУК ім. адмірала Макарова за спеціальністю «Електричні машини і апарати». Разом з цим з 2002 по 2004 рр. навчався у Національному університеті кораблебудування за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» і отримав другу вищу освіту та кваліфікацію «інженер-програміст».

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію та рішенням президії ВАК України від 19.01.2006 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Суднові енергетичні установки».

З 2004 по 2006 рр. працював молодшим науковим співробітником, а з 2006 р. по 2009 р. − старшим науковим співробітником НУК ім. адм. Макарова. Був відповідальним виконавцем держбюджетної теми «Розробка технологій комбінованого виробництва енергії на низькокиплячих робочих тілах для суднових комплексів енергожиттєзабезпечення». Рішенням ВАК України від 14.06.2007 р. йому було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Суднові енергетичні установки».

З 01.09.2006 р. працював асистентом, а з 01.09.2007 до теперішнього часу працює доцентом кафедри СЕЕС. Основні навчальні курси: «Основи метрології та електричних вимірювань», «Матеріали електронної техніки», «Метрологія», «Електротехнічні матеріали».

У 2009 р. одержав грант Президента України для підтримки наукових досліджень для проведення наукового дослідження «Розробка наукових основ ефективних тригенераційних технологій використання скидного потенціалу компресорних станцій газотранспортної системи України».

У 2012 р. став лауреатом премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за темою наукових досліджень «Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики».

У 2013 р. Радченко А.М. було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі СЕЕС.

Автор більш ніж 100 публікацій та 25 патентів України на винахід, в тому числі співавтор 2 навчальних посібників «Випарники і конденсатори суднових систем кондиціонування та рефрижерації», «Теплообмінники суднових систем кондиціонування та рефрижерації» та 1 монографії «Герметичные парокомпрессорные холодильные машины судовых систем кондиционирования и рефрижерации».

КРИВОРУЧКО

ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

аспірант кафедри суднових електроенергетичних систем

У 2015 році закінчив ІАЕ НУК ім. адмірала Макарова, отримав диплом спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» зі спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем». Отримав грамоту за І місце в конкурсі дипломних проектів зі спеціальності, отримав подяку за високі показники в навчанні, наукову роботу і популяризацію спеціальності.

Відразу після закінчення навчання почав працювати на кафедрі електрообладнання суден на посаді старшого лаборанта. З 2015 р. – аспірант кафедри суднових електроенергетичних систем (науковий керівник – канд. техн. наук., доцент Жук Д.О.). Приймає активну участь в створенні і розвитку технічного і методичного забезпечення  навчально-наукової лабораторії електромагнітної сумісності ім. проф. Я.Ф. Анісімова.

Криворучко Д.В. є учасником в науково-технічних конференцій, зокрема, у грудні 2014 доповідав на V  Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління» (тези доповіді опубліковані: Жук А.К., Жук Д.А., Криворучко Д.В. Моделирование электроэнергетической системы с тиристорным преобразователем и фильтрокомпенсирующим устройством); у березні 2015 доповідав на VII Підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук де отримав грамоту і диплом за ІІ місце за напрямом «Суднобудування та водний транспорт»