Історія кафедри

КАФЕДРА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУДЕН
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Кафедра електрообладнання суден та інформаційної безпеки веде відлік своєї діяльності з 1952 року, коли у Миколаївському кораблебудівному інституті було створено кафедру електротехніки та обладнання суден. Першим завідувачем новоствореної кафедри був доктор технічних наук, професор Аронов Рафаїл Львович. Він очолював кафедру до 1957 року. Під його керівництвом було утворено першу електротехнічну інженерну спеціальність – електрообладнання кораблів, від якої бере свій початок нинішня спеціальність «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».

На момент утворення факультету електрообладнання суден кафедра носила однойменну назву, її завідувачем був кандидат технічних наук, доцент Михайлов Віталій Степанович. Він же був призначений першим деканом новоствореного факультету електрообладнання суден МКІ.

У подальшому з 1974 по 1984 роки кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Краснов Володимир Васильович, а з 1984 року – кандидат технічних наук, доцент Блінцов Володимир Степанович, нині – доктор технічних наук, професор.

З 2007 року у зв’язку з необхідністю акредитації нової спеціальності «Захист інформації та автоматизація її обробки» кафедра носить назву «Електрообладнання суден та інформаційної безпеки» (ЕОС та ІБ).

Від дня свого заснування кафедра ЕОС активно працювала над створенням і вдосконаленням науково-методичного та технічного забезпечення навчального процесу, а також проводила актуальні наукові дослідження у напрямку суднового електропривода та автоматики.

В.С. Михайлов
Зав. кафедрою
1965-1973

В.В. Краснов
Зав. кафедрою
1974-1984

В.С. Блінцов
Зав. кафедрою
з 1984 по т.ч.

До головних методичних і наукових результатів діяльності викладачів, аспірантів та лаборантів кафедри за радянських часів (до 1991 р.) можна віднести:

·           видання підручників, навчальних посібників і наукових монографій провідними науковцями і педагогами Я.Ф. Анісімовим, В.А. Красновим, В.С. Михайловим, Г.В. Павловим, В.М. Рябеньким, К.А. Чекуновим, Г.М. Шейко:

·           захист докторської дисертації доцентом Михайловим В.С. за матеріалами підручника з суднової електроавтоматики (1973 р.);

·           утворення нових наукових шкіл:

-       канд. техн. наук, доцента Анісімова Я.Ф. за напрямом «Електромагнітна сумісність суднових електроенергетичних систем з напівпровідниковими перетворювачами енергії», за результатами діяльності якої розроблено теоретичні основи електромагнітної сумісності при функціонуванні СЕЕС, виконано низку актуальних досліджень за замовленнями проектних організацій та суднобудівних підприємств СРСР, підготовлено 6 кандидатів технічних наук;

-       канд. техн. наук, доцента Краснова В.В. за напрямом «Математичне моделювання суднових електроенергетичних систем»; за результатами діяльності якої розроблено теоретичні основи та впроваджено у проектну практику нові методи дослідження перехідних процесів у системах суднової електроенергетики, виконано низку актуальних досліджень за замовленнями проектних організацій та суднобудівних підприємств СРСР, підготовлено 10 кандидатів технічних наук;

·           створення нової навчальної та наукової технічної бази:

-       навчальної лабораторії «Теорія електропривода» (доценти Белошабський В.І. і Чекунов К.А.);

-       навчальної лабораторії «Суднові електроприводи» (доценти Локарєв В.І. і Піскунов О.М.);

-       навчальної лабораторії «Радіонавігація і управління судном» (старший викладач Шейко Г.М.);

-       навчальної лабораторії «Математичне моделювання суднових електроенергетичних систем» (доцент Краснов В.В.);

-       навчальної лабораторії «Суднова електроніка» (доцент Нечаєв В.М.);

-       навчальних лабораторій „Суднова силова напівпровідникова техніка” та „Електромагнітна сумісність напівпровідникових перетворювачів” (доцент Анісімов Я.Ф.);

-       студентської науково-дослідної лабораторії «Технічна кібернетика» (доцент Краснов В.В., стажист-дослідник Блінцов В.С.);

·           формування нової генерації молодих науковців кафедри, які згодом стали докторами технічних наук: В.С. Блінцов, Б.М. Гордєєв, Г.В. Павлов, В.М. Рябенький);

·           отримання нових наукових результатів у галузі електрообладнання суден та океанотехніки:

-       вперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено можливість послідовної роботи синхронних генераторів (доценти В.В. Краснов, В.С. Михайлов, К.А. Че­кунов, зав. лабораторіям и О.М. Піскунов);

-       розроблено теорію та впроваджено у проектну і заводську практику технічні рішення, які забезпечують електромагнітну сумісність та підвищення якості електроенергії у судових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами (доценти Анісімов Я.Ф., Жук О.К., Рябенький В.М., Швець Е.А.);

-       сформовано новий прикладний науковий напрямок кафедри «Електрообладнання підводних апаратів», у рамках якого кафедра долучилась до роботи започаткованого ректором МКІ проф. М.М. Александровим «Відділення глибоководної техніки». Першими роботами колективу кафедри було проектування і виготовлення силового електрообладнання та систем керування автономним підводним апаратом-роботом (АПА) «Скарус-1» та ненаселеними прив’язними підводними апаратами (НПА) «Дельта» і «Діаф» (доцент Блінцов В.С., студенти Ковальков А.А., Костенко Д.В., Нужний С.М., Щелконогов О.О.).

У ті далекі роки важливу виховну функцію серед молодих викладачів і студентів інституту виконували ветерани Великої Вітчизняної війни, які працювали на кафедрі ЕОС: Локарєв В.І., Чекунов К.А., Шей­ко Г.М. Традиційно День Перемоги на кафедрі проходив у спогадах ветеранів, які з великим інтересом слухали молоді викладачі та студенти кафедри.

Ця світла традиція кафедри збереглася і понині – д.т.н., професор В.І. Локарєв і полковник у відставці Г.М. Шейко щедро діляться з молодшими колегами воєнними спогадами і життєвим досвідом, вносять унікально важливий внесок у патріотичне виховання нових генерацій членів кафедри та студентів.

Виставковий стенд установки для дослідження послідовної роботи синхронних генераторів (1970 р.)

Лабораторна установка для експериментальної перевірки можливостей послідовної роботи двох синхронних генераторів

Лабораторія електромагнітної сумісності судових електроенергетичних систем з напівпровідниковими перетворювачами

                                                                                                                                                                                                    

             

                                                                                                                                                                                                    АПА «Скарус-1» (1988 р.)

                     НПА «Дельта» (1990 р.)

     

Ветерани кафедри Локарєв В.І. і Шейко Г.М. під час зустрічі зі студентами

У 90-х роках минулого сторіччя кафедра продовжила свій розвиток як у навчально-методичній, так і в науковій діяльності. За ініціативою і прямим дорученням Голови Державної служби з технічного захисту інформації України генерала Ю.О. Семенова (до речі, випускника нашої кафедри 1972 року) у 1996 році було започатковано новий науково-освітянський напрямок – підготовку фахівців з технічного захисту інформації. Спочатку це була спеціалізація у рамках існуючої спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», а згодом, після напрацювань у технічному та методичному забезпеченні, було ліцензовано нову в Україні інженерну спеціальність «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». Великий внесок у її становлення і розвиток внесли ст. викладач кафедри О.А. Баронова, доцент Ю.Л. Гальчевський, к.т.н., доцент С.М. Нужний, к.т.н., доцент М.В. Турти, а згодом – ст. викладачі Ю.І. Касьянов і О.О. Щелконогов, к.ф-м.н., доцент Д.М. Самойленко.

З 90-х років веде свій відлік ще одна унікальна спеціалізація кафедри, які заклала основи майбутніх успіхів університету як у науковій, так і в прикладній морській діяльності загальнодержавного і міжнародного значення.

Це – навчальна спеціалізація 8.092201.03 – Електрообладнання і автоматика підводно-технічних систем і комплексів. Вона була створена у 1993 році як логічне впровадження у навчальний процес великого досвіду, що був накопичений на кафедрі з 1988 року, коли за ініціативою ректора МКІ проф. Александрова М.М. невелика група викладачів на чолі з завідувачем кафедри доцентом В.С. Блінцовим була залучена до електрифікації перших зразків підводних апаратів. Вони розроблялись тоді у Миколаївському кораблебудівному інституті у відділенні глибоководної техніки, який очолював професор М.М. Алек­сандров.

Пошук ринків освітянських послуг стимулював появу ще одної важливої спеціалізації, яка була ліцензована у 2008 році. Це спеціалізація 7.05070202.03 «Експлуатація суднових автоматизованих систем», яка дала можливість суттєво розширити контингент студентів денної і заочної форм підготовки. Активно підключились до нової справи доценти Д.О. Жук, В.М. Овсянніков і О.М. Піскунов. Завдяки їх зусиллям у короткий час було відновлено документацію на електрообладнання науково-дослідного судна (НДС) університету «Дельта» і розгорнуто практичні заняття для студентів-електромеханіків.

Крім того, доцентом О.М. Піскуновим було видано низку навчальних посібників по судновому електрообладнанню та автоматизованим електроприводам, які суттєво вплинули на рівень методичного забезпечення навчального процесу даної спеціалізації.

Створені в університеті підводні апарати – матеріально-технічне забезпечення навчального процесу для нової спеціалізації

Науково-дослідне судно «Дельта» – плавуча лабораторія кафедри ЕОС та ІБ

Екіпаж НДС «Дельта» та викладачі і студенти кафедри ЕОС та ІБ після ходових випробувань судна

Спеціалізований моделюючий комплекс тренажерного типу для дисципліни «Основи судноводіння»

Проблемним виявилось питання створення спеціалізованих навчальних лабораторій для цієї спеціалізації. Вкрай обмежені навчальні площі нового навчального корпусу не забезпечували необхідного розвитку лабораторної бази. Як перший етап у межах навчальної лабораторії кафедри було розгорнуто унікальний комп’ютерний моделюючий комплекс тренажерного типу по судноводінню в існуючій лабораторії математичного моделювання, видано необхідні навчальні посібники (доценти С.В. Блінцов і П.Г. Клименко, ст. лаборант Г.С. Грудініна).

Крім того, на основі накопиченого на кафедрі суднового електрообладнання досвіду був розроблений проект нової лабораторії електромагнітної сумісності суднового електрообладнання з силовими напівпровідниковими перетворювачами енергії (доцент Д.О. Жук). Але виділене університетом приміщення для лабораторії не було звільнене на протязі двох років, тому кафедра за рахунок спеціальності «Інформаційна безпека» виділила для нової спеціалізації необхідну площу і виконала її ремонт. Майбутній навчально-науковій лабораторії спеціалізації «Експлуатація суднових автоматизованих систем» вирішено надати ім’я професора Я.Ф. Анісімова – керівника відомої в СРСР і в Україні наукової школи з електромагнітної сумісності, доктора технічних наук, професора, який працював на кафедрі до 2002 року.

Навчально-наукова лабораторія електромагнітної сумісності суднового
електрообладнання з силовими напівпровідниковими перетворювачами енергії
імені професора Я.Ф. Анісімова

Слід вказати також на важливий внесок колективу кафедри ЕОС та ІБ у розвиток структури факультету-інституту та у формування його нових структурних підрозділів. На протязі свого існування кафедра виступала ініціатором багатьох нових навчальних напрямків і форм підготовки студентів, постійно розвивала методичне забезпечення і удосконалювала навчально-лабора­торну базу. Часто розвиток кафедри за цими напрямками стимулював відкриття нових наукових напрямів, а також, у співпраці із іншими кафедрами – приводив до створення нових кафедр.

Так, у 1977 році доцент кафедри О.М. Ткаченко очолив кафедру автоматичного регулювання суднових енергетичних систем, яку було переведено до складу електрофаку з машинобудівного факультету МКІ; у 1999 році на посаді завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління став працювати доцент кафедри ЕОС Г.В. Павлов, а викладацький склад цієї кафедри будо підсилено переводом доцента кафедри ЕОС В.С. Карпенко; у 2012 році до складу Інституту післядипломної освіти НУК у повному складі було переведено Курси технічного захисту інформації та охорони праці, які були організовані на кафедрі ЕОС та ІБ у 2007 році.

Сьогодні інноваційна діяльність кафедри ЕОС та ІБ продовжується в розвитку існуючих навчальних спеціалізацій та у підготовці наукових кадрів, а також в оновленні навчальних дисциплін за результатами власних наукових досліджень.