Наукова діяльність кафедри

Докторські напрямки досліджень та
створені на їх основі наукові школи кафедри

На кафедрі ЕОС та ІБ з 1965 по 2015 роки сформувались та активно розвиваються 7 наукових шкіл, у рамках яких підготовлено і захищено 6 докторських та 44 кандидатських дисертації, зокрема:
- науковий напрямок к.т.н., доцента В.С. Михайлова «Автоматизація суднового електрообладнання», у рамках якого захищено 1 докторську (В.С. Михайлов) та 3 кандидатські дисертації (В.В. Краснов, К.А. Чекунов та О.М. Піскунов);
- науковий напрямок к.т.н., доцента Я.Ф. Анісімова «Забезпечення електромагнітної сумісності та підвищення якості електроенергії у суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами», у рамках якого захищено 1 докторську (Я.Ф. Анісімов) та 6 кандидатських дисертацій (В.М. Рябенький, О.І. Черевко, В.А. Скороходов, О.К. Жук, Б.М. Гордєєв, В.Л. Свистунов); двоє учнів Я.Ф. Анісімова у подальшому успішно захистили докторські дисертації (В.М. Рябенький і Б.М. Гордєєв); за заснованим Я.Ф. Анісімовим науковим напрямком викладач Д.О. Жук у подальшому успішно захистив кандидатську дисертацію під керівництвом д.т.н., професора В.С. Блінцова;
- науковий напрямок к.т.н., доцента В.В. Краснова «Математичне моделювання суднових електромеханічних систем», у рамках якого захищено 10 кандидатських дисертацій (О.М. Піскунов, у якого Володимир Васильович був науковим консультантом, та його аспіранти А.Е. Марков, О.П. Мєщанінов, В.С. Блінцов, М.І. Сідєлєв, І.Ю. Биков, В.В. Качков, Б.Б. Круліковський, Е.А. Швець, Е.Б. Песков); двоє учнів В.В. Краснова у подальшому успішно захистили докторські дисертації (В.С. Блінцов та О.П. Мєщанінов);
- науковий напрямок к.т.н., доцента В.М. Рябенького «Високоякісні системи електроживлення. Автономна електроенергетика», у рамках якого захищено 1 докторську (В.М. Рябенький) та 5 кандидатських дисертацій (Г.В. Павлов, Б.Н. Пекер, В.А. Скороходов, В.М. Овсянніков, А.М. Голобородько); один учень В.М. Рябенького у подальшому успішно захистив докторську дисертацію (Г.В. Павлов); за заснованим В.М. Рябеньким науковим напрямком викладач Е.А. Швець успішно захистив кандидатську дисертацію під керівництвом к.т.н., доцента В.В. Краснова, а керівник наукової школи проф. В.М. Рябенький з 1996 року успішно продовжує підготовку українських та зарубіжних аспірантів на посаді завідувача кафедри ТЕЕС;
- науковий напрямок к.т.н., доцента В.І. Локарєва «Параметричні перетворювачі частоти», у рамках якого захищено 1 докторську (В.І. Локарєв) та 1 кандидатську дисертацію (Я.Б. Волянська);
- науковий напрямок к.т.н., доцента Г.В. Павлова «Резонансні перетворювачі напруги», у рамках якого захищено 1 докторську (Г.В. Павлов) та 5 кандидатських дисертацій (А.В. Обрубов, М.В. Покровський, О.В. Нікітіна, О.В. Блінцов, Т.В. Щербінін), один учень Г.В. Павлова успішно навчається у докторантурі (А.В. Обрубов); з 1999 року проф. Павлов Г.В. успішно керує кафедрою КСУ на посаді її завідувача, а з 2009 року є директором ІАЕ;
- науковий напрямок к.т.н., доцента В.С. Блінцова, у рамках якого захищено 1 докторську (В.С. Блінцов) та 15 кандидатських дисертацій (С.В. Естрін, Д.В. Костенко, Ф.В. Ван, П.Г. Клименко, Д.О. Жук, Н.Т. Лонг, С.М. Нужний, Н.Н. Хунг, С.С. Козирєв, О.О. Барт, О.М. Киризюк, Н.Т. Хай, Ч.Т. Дик, О.А. Авдєєва, В.А. Надточій).
На цей час на кафедрі створена наукова школа «Підводна робототехніка» (керівник – д.т.н., професор В.С. Блінцов), де розроблено теоретичні основи проектування й експлуатації підводних апаратів-роботів, створено три учбово-науково-дослідницькі лабораторії, організована навчальна спеціалізація «Електрообладнання й автоматизація підводно-технічних систем і комплексів», спроектоване, побудоване й уведене в діяльність українських і закордонних організацій більше 25 підводних роботів і систем.
У рамках цієї школи ведуться теоретичні дослідження та інженерні розробки по застосуванню підводних роботів у наступних напрямках:
- глибоководна археологія (замовник – НАН України);
- пошук і обстеження підводних потенційно небезпечних об'єктів (замовник – ДСНС України);
- оборонна тематика (замовник – Міноборони України).
Дослідження виконуються за 5 основними напрямками:

      

Керівники докторських напрямків досліджень на кафедрі ЕОС
к.т.н., доценти В.С. Михайлов, Я.Ф. Анісімов та В.В. Краснов  

         

Керівники докторських напрямків досліджень на кафедрі ЕОС
к.т.н., доценти В.М. Рябенький і В.І. Локарєв

Керівник докторського напрямку досліджень к.т.н., доцент Г.В. Павлов (зліва) 

з випускником кафедри к.т.н., доцентом В.А. Скороходовим

Проф. Блінцов В.С. веде заняття наукової школи «Підводна робототехніка» – зліва направо:

к.т.н., доцент Д.В. Костенко, ст. наук. співроб. Г.В. Бабкін, к.т.н., доцент О.В. Блінцов, д.т.н.,

проф. В.С. Блінцов, викладач С.Л. Трибулькевич, інженер О.М. Красюк

- виконання науково-дослідних робіт за держбюджетними замовленнями;
- виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірними замовленнями;
- виконання науково-дослідних робіт за оборонною тематикою;
- виконання науково-дослідних робіт за договорами про творчу співпрацю;
- проведення морських підводних експедицій.
За високі наукові досягнення учасники наукової школи «Підводна робототехніка» відзначені нагородами МОН України, ДСНС України, Міноборони України та громадських організацій. Так, почесними грамотами МОН України нагороджені с.н.с. Г.В. Бабкін та доценти Д.В. Костенко і С.М. Нужний, нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти» нагороджені доценти Д.В. Костенко і С.М. Нужний, грамотами ДСНС України – доцент О.В. Блінцов та викладач С.Л. Трибулькевич, відзнаками Міноборони України – ст. наук. співробітник Г.В. Бабкін, доцент О.В. Блінцов та доцент С.М. Нужний.
За роботу «Створення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки» керівникові наукової школи проф. Блінцову В.С. у 2011 році у складі інших науковців університету та промисловості було присуджено Державну премію України в галузі науки й техніки.
До головних наукових результатів роботи у напрямку електроенергетики телекерованих підводних апаратів (ТПА) належать:
- сформульовані проектні задачі електроенергозабезпечення ТПА, розроблені теоретичні основи проектування електроенергетичних систем ТПА з забезпеченням заданої якості електроенергії та мінімізації її втрат при передачі по кабель-тросу;
- удосконалення керування електростанцією судна-носія ТПА в перехідних режимах в умовах невизначеності навантаження шляхом застосування нечітких регуляторів та регуляторів на основі штучних нейронних мереж.
До головних наукових результатів роботи у напрямку систем автоматичного керування просторовим рухом ТПА належать:
розробка теоретичних основ автоматичного керування просторовим рухом комплексу океанотехніки у складі «малороз¬мірне судно-носій – телекерований підводний апарат – кабельна лебідка» на основі застосування елементів штучного інтелекту – нечітких регуляторів;
- розробка теоретичних основ автоматичного керування просторовим рухом ТПА на основі синтезованих вперше інверсних і прямих математичних і нейромережних моделей елементів ТПА для роботи в умовах невизначеності власних параметрів і характеристик зовнішніх збурень;

Після вручення Державної премії України в галузі науки й техніки – зліва направо:
академік НАН України І.В. Кривцун, Президент НАН України Б.Є. Патон, заступник
Голови комітету з державних премій України В.С. Стогній, ректор НУК С.С. Рижков,
проректор НУК з наукової роботи В.С. Блінцов

- розробка принципів побудови автоматизованої системи управління моніторингом водних транспортних шляхів на основі застосування інспекційних ТПА.
У сукупності отримані наукові результати утворюють новий науковий напрямок «Розробка теоретичних основ проектування телекерованих підводних апаратів», який став теоретичним підґрунтям створення й широкого впровадження нових засобів океанотехніки в інтересах організацій і підприємств України.

Сучасні напрямки докторських і кандидатських досліджень на кафедрі ЕОС та ІБ

Молоді генерації викладачів продовжують наукові традиції кафедри ЕОС та ІБ і виконують актуальні наукові дослідження на рівні докторських і кандидатських дисертацій у напрямку електрообладнання і автоматики суден та засобів океанотехніки.
Науковий напрямок докторських досліджень «Удосконалення теоретичних основ автоматичного керування автономними підводними апаратами» має на меті створення «інтелектуальних» підводних апаратів-роботів і розробляється к.т.н., доцентом, старшим науковим співробітником НДЧ НУК С.В. Блінцовим з одночасним виконанням кандидатських досліджень його аспіранткою Г.С. Грудініною.
Науковий напрямок докторських досліджень «Удосконалення теорії автоматичного керування просторовим рухом прив’язних підводних систем» розробляється на кафедрі ЕОС та ІБ к.т.н., доцентом, доцентом кафедри ІПТ О.В. Блінцовим з одночасним виконанням кандидатських досліджень його аспірантом В.І. Корицьким.
Науковий напрямок докторських досліджень «Удосконалення теоретичних основ автоматичного керування СЕЕС на основі застосування елементів штучного інтелекту» розробляється к.т.н., доцентом, доцентом кафедри ЕОС та ІБ Я.Б. Волянською і розвиває теорію і методи побудови систем автоматичного керування судновими електроенергетичними системами та націлений на створення високоефективних апаратно-програмних засобів їх практичної реалізації.
Науковий напрямок докторських досліджень «Розвиток теорії систем електрозабезпечення морських бурових платформ на базі передач постійного струму» розробляється к.т.н., доцентом, доцентом кафедри ЕОС та ІБ Д.О. Жуком і передбачає розвиток теорії систем електрозабезпечення морських бурових платформ шляхом розробки оптимальної структури, апаратних засобів і методів керування ними, а також методів і засобів, спрямованих на забезпечення електромагнітної сумісності елементів таких систем.
Відкриття на кафедрі нової спеціальності у галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» стимулювало її колектив на роботу за новими науковими напрямками, які за своєю актуальністю та складністю відповідають рівням докторських досліджень. Нижче наводяться основні напрямки цих досліджень.
Науковий напрямок докторських досліджень «Удосконалення теоретичних основ побудови систем захисту акустичної інформації на основі генераторів мовоподібних перешкод» розробляється к.т.н., доцентом, доцентом кафедри ЕОС та ІБ С.М. Нужним і передбачає розробку нових принципів побудови систем протидії несанкціонованому доступу зловмисників до конфіденційної мовної інформації.
Науковий напрямок докторських досліджень «Комплексна система захисту мережного інформаційного ресурсу» розробляється к.ф-м.н., доцентом, доцентом кафедри ЕОС та ІБ Д.М. Самойленко і розв’язує проблему національного значення – забезпечення мережної безпеки на основі новітніх досягнень у галузі динамічної стеганографії, кореляційного криптоаналізу та фрактальної математики.
Науковий напрямок докторських досліджень «Методи та засоби оптимізації процесів проектування та функціонування нечітких систем» розробляється к.т.н., доцентом, доцентом кафедри ЕОС та ІБ М.В. Турти і розв’язує актуальну наукову проблему оптимізації процесів проектування та функціонування нечітких систем захисту інформації на основі обробки нечітких даних засобамиі нейронних мереж.
Окрім докторських досліджень на кафедрі активно ведуться кандидатські дослідження, які також охоплюють як електрообладнання суден, так і інформаційну безпеку. До основних напрямків таких робіт належать:
- науковий напрямок кандидатських досліджень «Удосконалення автоматичного керування рушійно-кермовим комплексом підводного апарата» (керівник – проф. В.С. Блінцов, здобувач – викладач С.М. Волянський), який передбачає удосконалення автоматичного керування рушійно-кермовим комплексом підводного апарата на базі баророзвантажених асинхронних двигунів шляхом синтезу систем керування на основі адаптивних та нечітких регуляторів;
- науковий напрямок кандидатських досліджень «Удосконалення керування просторовим рухом підводного апарата в умовах нестаціонарності власних параметрів» (керівник – проф. В.С. Блінцов, здобувач – викладач О.П. Клочков), який передбачає удосконалення систем електроживлення прив’язних підводних апаратів з метою знаходження оптимальних рішень на основі інверсної моделі кабель-троса;
- науковий напрямок кандидатських досліджень «Удосконалення керування моніторингом підводної обстановки на основі застосування підводних апаратів з інтелектуальним керуванням» (керівник – проф. В.С. Блінцов, здобувач – викладач А.С. Сірівчук), який передбачає розв’язок наукової задачі створення системи автоматичного керування прив’язними підводними апаратами з застосуванням ситуаційної моделі підводної обстановки;
- науковий напрямок кандидатських досліджень «Удосконалення теоретичних і методологічних основ оцінки і забезпечення акустичної захищеності мовної інформації» (керівник – проф. В.С. Блінцов, здобувач – старший викладач Ю.І. Касьянов), де виконуються дослідження у напрямку підвищення ефективності оцінювання і забезпечення захищеності мовної інформації за рахунок розробки та удосконалення методів, методик та засобів, що використовують критерій розбірливості мови;
- науковий напрямок кандидатських досліджень «Удосконалення математичного та алгоритмічного забезпечення захисту цифрових аудіо- і фотоматеріалів» (керівник – проф. В.С. Блінцов, здобувач – ст. викладач О.О. Щелконогов), який передбачає удосконалення методів виявлення несанкціонованих змін первинних фото- й аудіоматеріалів та розробку нових програмних і апаратних засобів для виявлення несанкціонованих змін в них.
Інформація щодо тематики аспірантських досліджень на кафедрі ЕОС та ІБ наведена у підрозділі «Аспіранти кафедри ЕОС та ІБ».

 

Науково-дослідна робота студентів кафедри

Студенти ІАЕ активно залучаються до наукових досліджень кафедри, що є важливою складовою їх професійного зростання, а для кафедри – кадровим резервом для подальшого навчання в аспірантурі та поповнення викладацького складу кафедри ЕОС та ІБ.
Студенти кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій студентів, аспірантів і молодих наукових робітників «Інформаційно-керуючі системи і комплекси» та «Електротехніка і електромеханіка», які Інститут автоматики і електротехніки щорічно проводить з 2004 року.
Крім того, студенти кафедри беруть участь у роботі конференцій з підводної техніки та інформаційної безпеки, які щорічно проводяться на кафедрі, а тексти їх доповідей публікуються у друкованих матеріалах цих конференцій. Це дає змогу готувати бакалаврські та магістерські роботи на сучасному рівні.
Для активізації студентської творчості кафедра залучає найбільш обдарованих студентів до виконання робіт з проектування реальних засобів підводної техніки та до її натурних випробувань у морських умовах.
Традиційно висока активність студентів кафедри ЕОС та ІБ на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямками «Суднобудування та водний транспорт» (м. Миколаїв), «Інформаційна безпека» (м. Львів), «Телекомунікаційні системи та мережі» (м. Одеса) та інші, які щорічно проводяться МОН України.
Практично з кожного такого конкурсу студенти привозять нагороди – дипломи і медалі. Важливу роль у їхній теоретичній і практичній підготовці відіграють провідні викладачі та науковці Г.В. Бабкін, О.В. Блінцов, С.В. Блінцов, Д.О. Жук, Ю.І. Касьянов, С.М. Нужний, Д.М. Самойленко, С.Л. Трибулькевич, М.В. Турти.

          

                                    Спільна доповідь студентів на конференції                                   Доповідь студентки А.О. Філіппової на конференції

                                 «Підводна техніка і технологія»                                                        «Сучасні проблеми ІБ на транспорті»

                                

                                Доцент Д.В. Костенко керує науковою роботою студентів                   Аспіранти і студенти кафедри у складі морської експедиції

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Суднобудування та водний транспорт» (2012 рік)

Наукові конференції кафедри

На протязі останніх 5 років кафедра започаткувала та регулярно проводить дві щорічні науково-технічні конференції за напрямками своїх наукових досліджень:
- Всеукраїнську науково-технічну конференцію з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія»;
- Всеукраїнську науково-технічну конференцію з міжнародною участю “Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті”.
У роботі зазначених науково-технічних конференцій кафедри приймають участь вітчизняні науковці з Дніпропетровська, Києва, Миколаєва, Одеси, Херсону, Черкас, а також зарубіжні науковці з В’єтнаму, Китаю, Польщі.
 

   

Збірники матеріалів науково-технічних конференцій кафедри ЕОС та ІБ

Президія науково-технічної конференції з міжнародною участю «Підводна техніка ітехнологія» (зліва направо):

д.т.н., проф. В.В. Зайцев (НУК); к.т.н., пров. наук. співробітник О.М. Киризюк (Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки ОВТ ЗС України);

начальник ГПЗ 1301 капітан 1-го рангу О.В. Красних; д.т.н., проф. В.С. Блінцов (НУК)

 

Виступ начальника Миколаївського обласного управління Державної служби спец-зв’язку та захисту інформації України С.В. Дмитриченко

на пленарному засіданні науково-технічної конференції «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті»
  

Доповідь аспіранта В. Корицького на конференції  Директор НТЦ «КВАНТ» 

В.В. Опарін демонструє нову розробку в галузі технічного захисту інформації