Викладачі та співробітники

ПАВЛОВ

ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ

Доктор технічних наук, професор

Завідувач кафедри комп’ютеризованих

систем управління, директор Інституту

автоматики і електротехніки

gennadiy.pavlov@nuos.edu.ua

У 1981 р. закінчив МКІ. У 1985 р. захи-стив кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті. З 1986 по 1998 р. працював на посадах молодшого наукового співробітника НДЧ, старшого викладача, доцента кафедри електрообладнання суден, заступником декана факультету електрооб-ладнання суден МКІ. У 1989-1990 рр. про-ходив наукове стажування в Делфтському технологічному університеті (Нідерланди). З 1999 р. очолює кафедру комп'ютеризова-них систем управління. У 2001 р. захистив докторську дисертацію в Інституті електро-динаміки НАН України. У 2003 р. йому бу-ло присвоєно звання професора. З 2009 р. працює на посаді директора Інституту авто-матики та електротехніки НУК.
У сфері його наукових інтересів − пере-творювальна техніка, системи управління в електроенергетиці. Павлов Г.В. зробив ва-гомий внесок у становлення та розвиток актуального науково-технічного напрямку підвищення енергоефективності та електро-магнітної сумісності перетворювачів елект-роенергії на основі високочастотних ланок, що містять резонансні інвертори, для авто-номних та промислових електроенергетич-них систем.
Павлов Г.В. являється членом спеціалі-зованої вченої ради в НТУУ «КПІ» з захис-ту дисертацій та експертної ради МОНУ, є членом програмних комітетів ряду МНТК. Під його керівництвом захищено п’ять кан-дидатських та підготовлена до захисту док-торська дисертації.
Є автором понад 160 наукових та на-вчально-методичних праць, у тому числі 6-ти монографій та навчально-методичних посібників. Нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2002), «Лідер освіти» (2010), «За наукові досяг-нення» (2010), грамотами МОНУ (2007, 2009).

 

КОНДРАТЕНКО

ЮРІЙ ПАНТЕЛІЙОВИЧ

Професор, доктор технічних наук

Професор кафедри комп’ютеризованих

систем управління, заслужений винахідник України,

академік Академії наук суднобу-дування України,

лауреат премії ВСНТО, лауреат премії ЦК ЛКСМУ та УРР НТО

yurii.kondratenko@nuos.edu.ua

У 1976 р. закінчив з відзнакою Микола-ївський кораблебудівний інститут. З 1976 року по 1983 рік працював інженером, ста-ршим інженером, молодшим науковим співробітником, навчався в аспірантурі МКІ (1978 − 1981 рр.).
З 1983 по 1989 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри автоматичного регулювання суднових енергетичних уста-новок, заступник декана електротехнічного факультету МКІ, а в період з 1989 по 1999 рр. – заступник директора з наукової роботи Науково-виробничого центру при МКІ, докторант (1991-1994 рр.), професор кафедри автоматики, завідувач кафедри комп’ютери¬зованих систем управління НУК. З 1999 року – професор кафедри інте-лектуальних інформаційних систем Чорно-морського державного університету імені Петра Могили (ЧДУ). У 1983 р. захистив кандидатську, а у 1994 р. − докторську ди-сертацію, в 1996 р. присвоєно вчене звання професора та обраний академіком Академії наук суднобудування України, а в 2000 р. − членом-кореспондентом Королівської Ака-демії докторів наук (Каталонія, Іспанія). З 1996 р. – Перший Віце-президент Регіона-льного Міжвузівського Центру – РМЦ (Ми-колаїв), постійний представник НУК в Мі-жнародній Асоціації суднобудівників і суд-норемонтників Чорноморського регіону – БРАСС (1998-2008 рр., Болгарія).
Автор більше 120 винаходів в області робототехніки, автоматизації технологічних процесів, комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних систем і компонентів, які захищені патентами України, РФ та автор-ськими свідоцтвами СРСР (18 – у співавто-рстві зі студентами). За винахідницьку дія-льність нагороджений почесними відзнака-ми "Кращий молодий винахідник України" (1979), "Винахідник СРСР" (1983), «Заслу-жений винахідник України» (2008). Пере-можець Всеукраїнського конкурсу “Винахід року – 2006” за розробку винаходу «Адап-тивний захватний пристрій інтелектуально-го робота» (номінація «Кращий винахід у Миколаївській області»).
Професор Кондратенко Ю.П. опубліку-вав більше 300 наукових праць, 55 з яких – за кордоном, підготував 2 докторів техніч-них наук та 9 кандидатів наук. Нагородже-ний Почесними знаками «Кращий активіст НТО СП імені академіка О.М Крилова» (1982), “Відмінник освіти України” (1995), Почесними Грамотами Верховної Ради України (2006) та МОН України (2007), Ювілейною медаллю «20 років незалежнос-ті України» та Золотою медаллю Американ-ського біографічного інституту − ABI (2011).

 

МАХНОВА

ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

методист І категорії

iryna.makhnova@nuos.edu.ua

Ірина Володимирівна у 1983 році закін-чила Миколаївський кораблебудівний ін-ститут з присвоєнням кваліфікації інженера-електрика. На протязі 1983−1999 р.р. пра-цювала за фахом в проектному інституті «Гипросудмаш» (ВАТ «Інпроектсервіс») на посадах інженера, старшого та провідного інженера відділу автоматики. В Національ-ний університет кораблебудування прийшла у 1999 р. на посаду старшого лаборанта кафедри комп’ютеризованих систем управління.
Відповідальність, цілеспрямованість, вміння користуватися комп’ютерною техні-кою, бажання постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом самостійного опрацювання нових технологій, сучасних джерел інформації, досвіду провідних ВНЗ стали запорукою тому, що з 2001 р. вона зайняла посаду методиста, а незабаром − методиста І категорії.
Протягом 16 років Ірина Володимирівна активно займається створенням навчально-методичної бази кафедри. Завдяки її організаційним здібностям та кропіткої роботи результати роботи кафедри успішно та якісно представлено на всіх рівнях звітності. В складні напружені часи становлення кафед-ри, часи первинної та повторної акредитації спеціальності Махнова І.В. сміливо бере на себе відповідальність та кваліфіковано ви-конує значну частину методичної та органі-заційної роботи.
Взаємопідтримка, бажання працювати з молоддю, відданість колективу – є основ-ними рисами Махнової І.В. У роботі зі сту-дентами, аспірантами, молоддю проявляє витримку і тактовність, поважає їх гідність, особисті відмінності. Повчаннями та особи-стим прикладом затверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, права, патріотизму, гуманізму.

ТИМЧЕНКО

ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Доктор технічних наук, професор

Професор кафедри комп’ютеризованих

систем управління

viktor.tymchenko@nuos.edu.ua

Тимченко Віктор Леонідович народився 1 січня 1958 року в с. Мостове Миколаївсь-кої області. Після закінчення МКІ у 1982 р. працював інженером, молодшим та стар-шим науковим співробітником НДЧ. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1989 р. – його призначають вченим секре-тарем науково-дослідного центру при МКІ, через два роки – начальником міжнародного відділу, а потім заступником проректора з наукової діяльності. У 1996 році Віктор Леонідович закінчує докторантуру, продовжує працювати над темою та одночасно генеральним директором компанії «Нафтосервіс». З 2002 р. працює на посаді доцента на кафедрі комп’ютеризованих систем управління. У 2006 р. призначається начальником НДЧ НУК, а у 2008 році − директором науково-дослідного центру кораблебудування при НУК. У 2013 р. захищає докторську дисер-тацію в Одеському національному політех-нічному університеті, у 2014 р. отримує ате-стат професора за кафедрою комп’ютери-зованих систем управління.
В.Л. Тимченко активно займається нау-ково-дослідною та науково-організаційною роботою. Під його керівництвом захищено кандидатську дисертацію. Він є автором по-над 150 наукових робіт.

ВИЖОЛ

ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент кафедри комп’ютеризованих

систем управління

yurii.vyzhol@nuos.edu.ua

Народився 2 листопада 1954 р. в м. Миколаєві. У 1972 р. закінчив міську школу № 35, а в 1978 р. – Московський фі-зико-технічний інститут (МФТІ) за спеціа-льністю «Фізика та механіка хімічних про-цесів». З 1978 р. по 1981 р. навчався в аспі-рантурі МФТІ. У травні 1990 р. в Інституті хімічної фізики захистив кандидатську ди-сертацію. З вересня 2004 р. працює доцен-том кафедри комп’ютеризованих систем управління НУК, викладає наступні дисци-пліни: «Програмування», «Мережеві техно-логії», «Програмне забезпечення сучасних ЕОМ», «Системи та мережі передачі да-них».
Наукові інтереси: теплофізика, фізика плазми, автоматизація аналітичних розра-хунків, програмування.
За результатами наукової роботи опуб-лікував біля 100 наукових праць.

КОЗЛОВ

ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук

старший викладач кафедри комп’ютеризованих систем управління

oleksiy.kozlov@nuos.edu.ua

Народився 22 вересня 1988 р. в м. Миколаєві. У 2005 р. закінчив міську школу № 22, а в 2011 р. – Інститут автома-тики та електротехніки НУК ім. адм. Ма-карова за двома спеціальностями: «Елект-ромеханічні системи автоматизації та елек-тропривод» та «Електричні системи і ком-плекси транспортних засобів». З четвертого курсу навчання в університеті працював техніком (2009 р.), інженером (2010 р.) та молодшим науковим співробітником (2011 р.) науково-дослідної частини НУК.
З 2011 р. по 2014 р. навчався в аспіран-турі НУК. У червні 2014 р. в Одеському на-ціональному політехнічному університеті достроково захистив кандидатську дисерта-цію. З вересня 2014 р. працює старшим ви-кладачем кафедри комп’ютеризованих сис-тем управління НУК. Викладає наступні дисципліни: «Теорія автоматичного управління», «Ідентифікація технічних об’єктів», «Проектування пристроїв та систем управління», «Електромеханічні пристрої комп’ютеризованих систем», «Операційні системи». Також з 2015 р. працює старшим науковим співробітником науково-дослідної частини НУК, виконуючи завдання держбюджетних тем та міжнародних науково-дослідних робіт.
О.В. Козлов – автор 49 наукових праць, з яких 11 опубліковані у закордонних ви-даннях (з них 5 входять до наукометричної бази Scopus). Приймав участь у більш ніж 20 Міжнародних та Всеукраїнських науко-вих конференціях.
Наукові інтереси: автоматизація проце-сів керування, інформаційні технології, ін-телектуальні регулятори.

КОНДРАТЕНКО

ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри комп’ютеризованих

систем управління

galyna.kondratenko@nuos.edu.ua

В 1982 році вступила до Одеського на-ціонального політехнічного університету на факультет автоматизації та електрифікації промисловості, в 1988 році закінчила МКІ. З 1995 по 1998 рр. навчалася в аспірантурі. Працювала на посадах старшого наукового співробітника науково-дослідної частини НУК та доцента кафедри комп’ютеризованих систем управління. В березні 2003 р. захистила кандидатську ди-сертацію. В грудні 2005 року отримала вче-не звання доцента по кафедрі комп’ютеризованих систем управління.
Опублікувала 84 наукові роботи, 10 з яких − за кордоном, зокрема, в Австрії, Іс-панії, Італії, Німеччині, Польщі, Франції, Азербайджані, в провідних вітчизняних на-укових журналах «Автоматика. Автомати-зация. Электрические комплексы и систе-мы», «Автоматизация судовых технических средств», «Комп’ютерна інженерія та інфо-рмаційні технології», «Моделювання та ін-формаційні технології», «Портовые техно-логии и техника мореплавания», «Судовож-дение», «Технiчнi вiстi», «Электроника и связь» та в наукових працях і вісниках ІП-МЕ НАН України, НТУ «ХПІ», НУ «Львів-ська політехніка», НУК ім. адмірала Мака-рова, ОНПУ, ОНМА, ТУ Поділля, ХНТУ, ЧДУ ім. П.Могили та ін. Отримала 14 ав-торських свідоцтв на винаходи та патентів на корисні моделі, є автором 5 навчальних посібників, одному з яких надано гриф МОН України.

КОРОБКО

ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп’ютеризованих

систем управління

oleksii.korobko@nuos.edu.ua

Народився 5 березня 1987 року в м. Миколаєві. У 2010 р. закінчив Інститут автоматики та електротехніки НУК за спе-ціальністю «Системи управління та автома-тики».
З 2010 р. працює на кафедрі комп’ютеризованих систем управління аси-стентом (2010 р.), старшим викладачем (2013 – 2014 рр.), а також в період з 2010 р. по 2013 р. за сумісництвом обіймає посаду завідувача лабораторій кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок НУК.
У 2013 р. в Чорноморському державно-му університеті ім. П. Могили успішно за-хистив кандидатську дисертацію. З вересня 2014 р. − доцент кафедри КСУ.
Викладає дисципліни: «Теорія автома-тичного управління», «Автоматизоване проектування цифрових пристроїв», «Програмні засоби систем управління», «Теорія і проектування цифрових систем управління», «Комп’ютеризовані системи штучного інтелекту».
З 2015 р. працює старшим науковим співробітником науково-дослідної частини НУК, виконуючи завдання держбюджетних тем та міжнародних науково-дослідних ро-біт. Основними напрямками наукових дос-ліджень є розробка програмно-технічних засобів комп’ютеризованих систем моніто-рингу, а також синтез систем контролю і параметричної оптимізації для підвищення ефективності функціонування складних те-хнічних об’єктів.
Коробко О.В. є автором 62 наукових публікацій, з яких 13 опубліковано в міжна-родних виданнях. Приймав участь у більш ніж 30 Міжнародних та Всеукраїнських на-укових конференціях. З 2012 року є дійсним членом Міжнародної організації IEEE та входить до складу товариств: Signal Processing, Computer, Robotics and Automation, Control Systems.
За особливі успіхи в навчанні та актив-ну наукову діяльність Коробка О.В. було нагороджено Дипломами «Кращий молодий науковець НУК серед студентів та аспірантів». З 2014 р. отримує Стипендію кабінету міністрів України для молодих учених.

ОБРУБОВ

АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Докторант кафедри комп’ютеризованих

систем управління

andrii.obrubov@nuos.edu.ua

Народився 30 січня 1970 р. в м. Мико-лаєві. Служив у Військово-морському флоті з 1988 по 1989 роки в м. Севастополь. У 1994 р. закінчив МКІ за спеціальністю «Електропривід та автоматизація промисло-вих установ». З 1995 по 1997 роки навчався в аспірантурі УДМТУ, після закінчення якої працював на кафедрі електрообладнання суден на посадах асистента, старшого ви-кладача. З 2001 р. − доцент кафедри КСУ. В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в НТУУ «КПІ». У 2008 р. отримав диплом доцента по кафедрі комп’ютеризованих си-стем управління.
Викладав різні дисципліни, серед яких: «Електроніка і мікросхемотехніка», «Силові напівпровідникові перетворювачі автомати-ки», «Теорія і проектування цифрових сис-тем управління», «Моделювання об’єктів та систем», «Інтелектуальні технології в управлінні».
З 2001 по 2014 роки − відповідальний виконавець держбюджетних наукових тем НПК «Конвертор» під керівництвом д.т.н., проф. Г.В. Павлова. Приймає безпосередню участь в наукових дослідженнях на госпдо-говірній основі в рамках міжнародних прое-ктів з організаціями Китайської народної республіки.
Автор більше 60 опублікованих науко-вих праць, у тому числі монографії та 2 на-вчальних посібника з грифом МОНУ.
З 2013 р. навчається в докторантурі НУК, працює над дисертаційною роботою на тему «Перетворювачі енергії автономних джерел в електроенергію змінного струму на основі схем з резонансними контурами».

ПОКРОВСЬКИЙ

МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп’ютеризованих

систем управління

mykhailo.pokrovskyi@nuos.edu.ua

Народився 17 червня 1977 р. в м. Миколаєві. У 1991 р. здобув неповну се-редню освіту у Чорух-Дайронській серед-ньої загальноосвітньої школі № 2 м. Кайраккум, в 1995 р. закінчив Миколаїв-ський політехнічний технікум за спеціальні-стю «Технічне обслуговування верстатів з ЧПУ та РТК», в 2001 р. – УДМТУ імені ад-мірала Макарова за спеціальністю «Елект-ричні системи та комплекси транспортних засобів».
З 2001 по 2004 рр. навчався в аспіран-турі УДМТУ, з 2004 по 2007 рр. працював старшим викладачем кафедри КСУ. У 2006 р. в НТУУ «КПІ» успішно захистив кандидатську дисертацію. З 01.09.2007 р. працює доцентом кафедри КСУ. Викладає дисципліни: «Теорія інформації», «Архітек-тура комп’ютерних систем», «Мікропроце-сорна техніка», «Мікропроцесорні засоби та системи», «Мікроконтролери в системах управління», «Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден», «Комп’ютеризоване проектування цифро-вих електронних схем», «Інтелектуальні технології в управлінні».
Наукові інтереси: напівпровідникові перетворювачі електроенергії, мікропроце-сорні системи управління. Автор понад 50 наукових статей, у тому числі монографії та 2 навчальних посібників з грифом МОНУ.

ПЕКЕР

БОРИС НАУМОВИЧ

Кандидат технічних наук

Старший науковий співробітник

науково-дослідної частини НУК

У 1984 р. закінчив Миколаївський кора-блебудівний інститут. З 1984 р. по 1985 р. працював інженером на заводі «Фіолент» м. Сімферополь. Після навчання в аспіран-турі МКІ (1985 – 1887 рр.) працював на по-садах інженера, молодшого наукового спів-робітника НДЧ МКІ. Брав участь у вико-нанні більше 30 науково-дослідних робіт.
У 2000 р. закінчив Вулонгонгський уні-верситет (Австралія) і отримав диплом магі-стра з комп’ютерних наук.
У 2004 р. успішно захистив кандидатсь-ку дисертацію в Інституті електродинаміки НАН України. Автор понад 50 наукових статей, патентів на винаходи, препринтів ІЕД НАНУ.
Наукові інтереси: напівпровідникові перетворювачі електроенергії, мікропроце-сорні системи управління.


ТИМЧЕНКО
ІННА ВІКТОРІВНА
Кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри комп’ютеризованих
систем управління
inna.tymchenko@nuos.edu.ua

Народилась 31 липня 1983 р. в м. Миколаєві. Закінчила НУК в 2005 р. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію.
Тимченко І.В. викладає дисципліни: «Системи керування морськими рухомими об’єктами», «Робототехніка та автоматика», «Моделювання неперервних систем».
Має 37 публікацій у тому числі 18 у фа-хових виданнях (з них дві публікації в нау-кових журналах, що входять до наукомет-ричних баз даних), є співавтор методичних вказівок до лабораторних робіт «Моделю-вання неперервних динамічних систем» та співавтор 2 патентів. Приймала участь в більш ніж 15 міжнародних науково-технічних  конференціях. На посаді старшо-го наукового співробітника виконувала ро-боту за 3 держбюджетними темами, в тому числі була відповідальним виконавцем.
? Брала участь в підготовці стандартів вищої освіти Національного університету кораблебудування (освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної про-грами, засобів діагностики якості вищої освіти) за спеціальністю «Екологічна безпе-ка» та «Економіка довкілля і природних ре-сурсів».
? Брала участь в роботі Спеціалізованої Вченої Ради К 45.052.05 по захисту дисер-тацій на здобуття наукового ступеня канди-дата технічних наук за спеціальністю: 21.06.01 «Екологічна безпека» як член Ради.
Науково-дослідницька робота пов’язана з розробкою методів та засобів комп’ютерного моніторингу небезпечних процесів та об’єктів, математичним моде-люванням поширення забруднень на водній поверхні та розробкою методів прийняття рішень з забезпечення екологічної безпеки.
Приймає активну участь у громадсько-му житті університету. Член ради молодих науковців НУК, учасник багатьох громадсь-ких патріотичних і благодійних рухів.

ЧЕРНО

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри комп’ютеризованих

систем управління

oleksandr.cherno@nuos.edu.ua

Народився 21 лютого 1979 р. У 2002 році закінчив УДМТУ ім. адм. Макарова за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» і отримав диплом магістра з відзнакою. З 2002 по 2005 рр. навчався в аспірантурі НУК ім. адм. Макарова на кафедрі автоматики.
З 1 вересня 2005 р. працює на кафедрі комп’ютеризованих систем управління на посадах асистента (2005 –2007 рр.), старшо-го викладача (2007 – 2007 рр.), доцента (з 2008 р.). З листопада 2014 р. виконує обов’язки заступника директора Інституту автоматики і електротехніки з наукової ро-боти.
12 квітня 2007 р. захистив кандидатську дисертацію. 20 січня 2011 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі КСУ.
Викладає дисципліни: «Моделювання об’єктів та систем», «Елементи і пристрої автоматики та систем управління», «Систе-ми управління маніпуляційними роботами», «Основи збору, передачі і обробки інфор-мації», «Мікропроцесорні системи управ-ління технічними засобами суден», «Робо-тотехнічні системи в морських технологі-ях». Відповідальний за проведення практик, за працевлаштування студентів спеціально-сті.
Проводить наукові дослідження за на-прямом "Синтез електромагнітних вібра-ційних приводів з мікропроцесорним керу-ванням". Має 53 наукові та навчально-методичні публікації, у тому числі патенти на винахід та навчальний посібник з гри-фом МОН України. Результати науково-дослідницької діяльності Черно О.О. прой-шли апробацію на 28 науково-технічних конференціях, що проводились у різних ре-гіонах України (Миколаїв, Одеса, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Кременчук).
Захоплюється спортом. Протягом біль-ше ніж 10 років бере участь у спортивних змаганнях у складі збірної викладачів НУК з настільного тенісу та волейболу.

БЕЗВЕРХНІЙ

ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Завідуючий лабораторіями кафедри комп’ютеризованих систем управління

Народився 27 жовтня 1988 року в м. Миколаєві. У 2012 р. закінчив НУК ім. адм. Макарова за спеціальністю «Системи управління та автоматики». З 2012 по 2015 рр. працював у рядах МВС України. З метою підвищення кваліфікації закінчив у 2014 р. Вінницьке вище професійне учили-ще ДГСО при МВС України. З 2015 р. пра-цює на посаді завідуючого лабораторіями кафедри комп’ютеризованих систем управ-ління.
Під час навчання на старших курсах Дмитро багато працював у лабораторіях ка-федри над створенням нових лабораторних стендів під керівництвом доцента Чер-но О.О., старшого лаборанта Білая О.М. Приймав участь в роботі щорічних науково-технічних конференцій студентів, наукових семінарів. Має 4 публікації у фахових нау-кових виданнях.
З перших днів роботи Дмитро Леонідо-вич зарекомендував себе як дисциплінова-ний, цілеспрямований, працелюбний спів-робітник, спрямований на підвищення свого професійного рівня.

ВІННИЧЕНКО

ІРИНА ЛЕОНІДОВНА

Викладач кафедри комп’ютеризованих

систем управління

Магістр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики, випускниця ка-федри 2012 р. Вінниченко Ірина вступила до аспірантури за спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» (науковий керівник – д.т.н., проф. Павлов Г.В.).
З першого курсу Ірина відмінно навча-ється та активно займається науковою робо-тою, результати якої регулярно представляє на Всеукраїнських науково-технічних кон-ференціях студентів, аспірантів, молодих вчених з міжнародною участю, які двічі на рік проводить Інститут автоматики і елект-ротехніки НУК. Має 20 опублікованих нау-кових праць, у тому числі 9 у фахових ви-даннях. У 2010−2012 р.р. успішно приймає участь у Всеукраїнських конкурсах студе-нтських наукових робіт. Нагороджена Дип-ломами ІІІ та ІІ ступенів. За особливі успіхи в навчанні та активну наукову діяльність у 2011 р. отримувала Стипендію Президента України.
На кафедрі працює з 2010 р. на посадах старшого лаборанта, фахівця, асистента, ви-кладача. Викладає дисципліни «Силові на-півпровідникові пристрої автоматики», «Програмування сучасних ЕОМ», «Мере-жеві технології», «Електроніка та мікросхе-мотехніка».
Сфера наукових інтересів пов’язана із дослідженням перетворювальної техніки, резонансних перетворювачів електроенергії, створенням мікропроцесорних систем для реалізації ал-горитмів штучного інтелекту в адаптивних комп’ютеризованих системах управління та робототехнічних комплексах.