Викладачі кафедри

ВОВЧЕНКО

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Доктор технічних наук, професор,

завідуючий кафедрою імпульсних процесів і технологій

iipt@iipt.com.ua

Кафедру імпульсних процесів і технологій (ІПТ) ІАЕ НУК, яка працює на базі академічного Інституту імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України, з 1998 року очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України ВОВЧЕНКО Олександр Іванович – директор та голова Вченої ради ІІПТ НАН України, член Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, член Наукової ради НАН України з проблеми «Високі тиски в матеріалознавстві», член Науково-технічної ради з питань інновацій при Миколаївській облдержадміністрації.
Народився Вовченко О.І. 30 листопада 1948 року в с. Василівка Полтавської області. В 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Інженерна електрофізика» та за направленням почав працювати в ПКБ «Електрогідравліка», де в 1980 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1989 року – директор ПКБ «Електрогідравліка» (ПКБЕ АН України з 1991 перетворено в Інститут Імпульсних процесів і технологій ІІПТ НАН України). В 2002 р. в Інституті електродинаміки НАН України захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи».
Вовченко О.І. активно займається науково-дослідною та науково-організаційною роботою. Він є автором понад 200 наукових праць (серед них 2 монографії, 3 навчальних посібники, понад 30 патентів).
За видатні особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, укріплення науково-технічного потенціалу Української держави нагороджений медаллю «За працю і звитягу» (2003 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2008 р.), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2008 р.), в 2013 році отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Вовченко О.І., як керівник ІІПТ НАН України та випускової кафедри ІПТ ІАЕ НУК, має змогу керувати підготовкою кадрів для свого академічного інституту на протязі всього навчального циклу, починаючи з відбору абітурієнтів і закінчуючи захистом дипломних робіт. Відбір проводиться ретельно, оскільки кафедра орієнтована на підготовку науковців, а це потребує відповідної схильності. Перевага віддається тим, хто мислить нестандартно, творчо. Найголовніше, що цінує в студентах керівник – це ділові якості, які він намагається віднайти, розбудити у кожного студента під час лекцій, під час роботи в лабораторіях, на семінарах.
Вовченко О.І. має значний науковий доробок. Він зробив вагомий внесок у створення високоефективних ресурсо- і енергозберігаючих імпульсних технологій; керує фундаментальними та прикладними дослідженнями, які спрямовані на вивчення фізичних процесів при електровибуху в складних конденсованих і хімічно активних середовищах; розробкою ефективних методів керування електровибуховими процесами комплексного перетворення електричної та хімічної енергії і створенням наукових та інженерних основ конструювання комбінованих енергоджерел для імпульсних технологій.
Свій науковий багаж зі створення наукових та інженерних основ високоефективних ресурсо- і енергозберігаючих електровибухових технологій він передає студентам. Випускники кафедри доводять, що старання керівника інституту та кафедри не даремні – 7 випускників кафедри захистити кандидатські дисертації, ще 14 навчаються в аспірантурах та готуються до захисту дисертацій.

КУСКОВА

НАТАЛЯ ІВАНІВНА

Професор кафедри імпульсних процесів і технологій,

завідувач науково-технічного відділу ІІПТ НАН України

nataljakuskova@mail.ru

КУСКОВА Наталя Іванівна, 16.09.1955 року народження. У 1977 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю теоретична фізика.
Доктор технічних наук з 2007 р. Дисертацію захистила 21.05.2007 р. у спеціалізованій вченій раді при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки.
У 2013 р. отримала звання професора кафедри імпульсних процесів і технологій.
Кусковою Н.І. розвинуто наукові основи електровибухової обробки матеріалів, теорію та методи діагностики процесів взаємодії потужного електророзрядного імпульсного струму з конденсованою речовиною та розроблено нові електровибухові методи синтезу нановуглецевих матеріалів (вуглецевих нанотрубок, фулеренів, наноалмазів та ін.), який відбувається в результаті структурно-фазових перетворень вуглецю. Результати досліджень, що проведені, лягли в основу створення нанотехнології отримання матеріалів з якісно новими властивостями, яка відкриває широкі можливості застосування та впровадження нановуглецевих матеріалів в різних галузях.
Кускова Н.І. нагороджена відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2012 р.).
У 2012 р. їй присвоєно звання «Винахідник року НАН України».
Має 140 публікацій, з них: 100 – наукового характеру у фахових виданнях; 10 – навчально-методичного характеру; 30 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

СИЗОНЕНКО

ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Професор кафедри імпульсних процесів і технологій,

провідний науковий співробітник ІІПТ НАН України

sizonenko43@rambler.ru

СИЗОНЕНКО Ольга Миколаївна – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, професор кафедри імпульсних процесів і технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Сизоненко О.М. у 1972 році закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С. О. Макарова.
Область наукових інтересів – інженерне матеріалознавство, розрядноімпульсні технології обробки та отримання нових матеріалів, технології синтезу і спікання ультрадисперсних матеріалів, структуроутворення висококонцентрованих дисперсних систем.
Автор понад 300 наукових праць, з них 3 монографії, понад 60 авторських свідоцтв і патентів на винахід СРСР, України, Росії та США. У 2006 і 2013 роках їй присвоювалось звання «Винахідник року Національної академії наук України». У 2012 р нагороджена почесним знаком НАН України за підготовку наукової зміни.
Керує підготовкою аспірантів і магістерських дисертацій, курсовим і дипломним проектуванням. Проводить науково-дослідну роботу і керує науково-дослідною роботою студентів. Є членом спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії. Неодноразово опонувала дисертаційні роботи.
З 2008 р. є головою Миколаївського відділення Українського матеріалознавчого товариства.

НАЗАРОВА

НАТАЛЯ СТАНІСЛАВІВНА

Доцент кафедри імпульсних процесів і технологій,

старший науковий співробітник ІІПТ НАН України

Керівник студентської науково-дослідної лабораторії

nazarovanataly@rambler.ru

НАЗАРОВА Наталя Станіславівна – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, доцент кафедри імпульсних процесів і технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
В 1990 році закінчила МКІ ім. адм. Макарова за спеціальністю «Електрообладнання суден» та за направленням почала працювати в ІІПТ НАН України. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи».
Область наукових інтересів – електротехнічні комплекси і системи для електророзрядних технологій. Автор понад 80 наукових робіт, біля 20 патентів на винахід України. У 2014 році їй присвоєно звання «Винахідник року Національної академії наук України». У 2007 нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за наукове керівництво переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природних, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Електротехніка".
За її ініціативою в 2007 році було створено Студентську науково-дослідну лабораторію "Дослідження і розробка обладнання та інформаційно-керуючих систем для розрядноімпульсніх технологій", якою вона успішно керує до сьогодні. За ці роки в лабораторії проводили дослідження студенти кафедр ІПТ і КСУ. Студенти та магістранти, що працювали в лабораторії, дев’ять разів ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт за напрямами "Електротехніка", "Приладобудування", "Електротехніка та електромеханіка", «Електроніка».
Назарова Н.С. керує науково-дослідною роботою студентів, підготовкою магістерських дисертацій, курсовим і дипломним проектуванням.

ОВЧИННІКОВА

ЛАРИСА ЄФРЕМІВНА

Доцент кафедри імпульсних процесів і технологій,

старший науковий співробітник ІІПТ НАН України

lora947@gmail.com

ОВЧИННІКОВА Лариса Єфремівна – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, доцент кафедри ІПТ ІАЕ НУК.
В 1972 році з відзнакою закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова за спеціальністю «Електрообладнання суден» та за направленням почала працювати в ПКБ «Електрогідравліка» (нині ІІПТ НАН України). В 1980 році в Фізико-механічному інституті (ФМІ) НАН України захистила кандидатську дисертацію «Електрогідроімпульсний процес перетворення енергії як об'єкт керування» за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика та теорія інформації».
Область наукових інтересів – теорія і практика керування електровибуховим перетворенням енергії, що має стохастичний характер та використовується в нових методах імпульсного впливу на матеріали та вироби. Дослідження оптимальних режимів роботи електрогідроімпульсних установок (ЕГУ) та методів їх підтримання. Розробка автоматичних систем керування ЕГУ для різноманітних імпульсних технологій.
Овчиннікова Л.Є. займається науково-методичною, науково-дослідною, організаційно-методичною та навчально-виховною роботою, є заступником голови секції Вченої ради ІІПТ НАН України
Результати науково-дослідної роботи Овчиннікової Л.Є. викладено у понад 100 наукових працях, серед яких монографія, навчальні посібники, патенти. Має звання «Винахідник СРСР». За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки нагороджена Почесною грамотою Президії Національної академії наук України.
З 1994 року – доцент кафедри імпульсних процесів і технологій ІАЕ НУК за сумісництвом. Викладає дисципліну «Техніка та електрофізика високих напруг», керує науково-дослідною роботою студентів, підготовкою магістерських дисертацій, курсовим і дипломним проектуванням.

ПЕТРИЧЕНКО

СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Заступник директора з наукової роботи

Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України,

доцент кафедри імпульсних процесів і технологій

petrichsergey@gmail.com

ПЕТРИЧЕНКО Сергій Вікторович – кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, доцент кафедри імпульсних процесів і технологій.
Народився 12 липня 1977 року в сім'ї інженерів Проектно-конструкторського бюро електрогідравліки АН УРСР. У 2001 р. з відзнакою закінчив електротехнічний факультет Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова за спеціальністю "Техніка та електрофізика високих напруг". Після працював у відділі електрофізичних досліджень Інституту імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України, де пройшов шлях інженера, молодшого наукового та наукового співробітника, завідувача створеної у 2011 році лабораторії електророзрядного синтезу наноматеріалів.
У 2009 р. в Інституті електродинаміки НАН України захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності "Електротехнічні комплекси і системи". Протягом 2009 -2012 років одночасно займався викладацькою діяльністю в Миколаївському державному аграрному університеті, де за цей період працював на посадах асистента, старшого викладача та доцента на кафедрі електротехнологій і електропостачання. З 2015 року доцент кафедри імпульсних процесів і технологій ІАЕ НУК, яку сам закінчив у 2001 році.
З червня 2012 року С.В. Петриченко займає посаду заступника директора з наукової роботи ІІПТ, є головою науково-видавничої ради інституту, комісії по роботі з обдарованою учнівською молоддю, забезпечує розвиток основних наукових напрямів інституту, координує зовнішньоекономічну роботу з підприємствами Франції, Німеччини, США, Кореї, роботу Ради молодих учених інституту, готує аспірантів за спеціальністю "Процеси фізико-технічної обробки", забезпечував проведення Міжнародних наукових конференцій "Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах" та "Імпульсні процеси в механіці суцільних середовищ".
С.В. Петриченко опублікував близько 30 наукових робіт, є співавтором 10 винаходів. Сфера наукових інтересів пов’язана із розвитком електророзрядних методів цілеспрямованої зміни властивостей речовини з метою створення наукових основ перспективних технологій імпульсної обробки матеріалів і конденсованих середовищ. Робота С.В. Пет¬риченка неодноразово відзначалася місцевими органами самоврядування м. Миколаєва.

БЛІНЦОВ

ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент кафедри імпульсних процесів і технологій

energybox@mail.ru

Блінцов Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент.
У 2004 році закінчив з відзнакою Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки в комп’ютерних системах та мережах» та здобув кваліфікацію спеціаліста з інформаційної безпеки.
Після закінчення університету з серпня 2004 р. працював на посаді інженера НДЧ НУК. З листопада 2006 р. навчався в аспірантурі НУК та в травні 2009 р. достроково захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету “Львівська політехніка”.
Основні напрями наукової роботи Блінцова О.В.:
- системи та процеси керування підводними апаратами-роботами для реалізації спеціальних підводних технологій;
- управління інформаційною безпекою захищених акваторій за допомогою новітніх підводних технологій.
Навчальні дисципліни викладає на високому науково-методичному рівні з використанням результатів сучасних, у тому числі і власних наукових досліджень.
Відповідальний виконавець низки науково-дослідних робіт, що виконуються в НУК за державним замовленням та за замовленнями українських і зарубіжних організацій.
Особливу актуальність мають наукові дослідження Блінцова О.В. з оборонної тематики за замовленнями Укроборонпрому (Національний проект України «Корвет», шифр «КНПА», та проект за шифром «ГСПН»).
Успішно керує спеціалізованою морською лабораторією НУК «Дельта», під його керівництвом та за його участю виконано низку унікальних підводних експедицій за замовленнями МО України, МНС України та МВС України.
Блінцов О.В. приймає активну участь в роботі зі студентами в навчальному та виховному процесі. Під його керівництвом студенти роблять доповіді на наукових конференціях.
У 2010 р. обраний експертом Академії наук суднобудування України.
Наукові досягнення к.т.н., доцента Блінцова О.В. відзначені Грамотою Міністерства надзвичайних ситуацій України за мужність та високу професійну майстерність, проявлені при проведенні підводних робіт з обстеження та документування вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни (2011 р.), Дипломом за І місце у номінації «Кращий молодий науковець 2009 р.» Національного університету кораблебудування, Грамотою Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за значні досягнення у науковій сфері та з нагоди відзначення Дня науки (2010 р.), Золотою медаллю Міжнародного форуму «Морська Індустрія Росії 2012» за створення мобільної науково-дослідної лабораторії підводної робототехніки та Кубком переможця регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» у 2012 році за створення підводного робототехнічного комплексу.

МАЛЮШЕВСЬКА

АНТОНІНА ПАВЛІВНА

Доцент кафедри імпульсних процесів і технологій,

завідувач науково-технічного відділу ІІПТ НАН України

ninutsa@ukr.net

МАЛЮШЕВСЬКА Антоніна Павлівна в 1997 році закінчила з відзнакою Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова за спеціальністю «Техніка та електрофізика високих напруг» і отримала кваліфікацію інженера-електрика. З 1997 р. Малюшевська А.П. працює в Інституті імпульсних процесів і технологій НАН України, нині на посаді завідуючого науково-технічним відділом ІІПТ.
У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему „Розробка основ ресурсозберігаючої технології глибокої переробки льоноволокна із застосуванням електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації”.
Активна наукова, науково-технічна і науково-організаційна діяльність Малюшевської А.П. дозволила їй розпочати і науково-педагогічну діяльність. З 2007 року вона працює на кафедрі Імпульсних процесів і технологій Інституту автоматики і електротехніки НУК імені адмірала Макарова.
Малюшевська А. П. займається науково-методичною, науково-дослідною, організаційно-методичною та навчально-виховною роботою. Здобутки наукової діяльності А.П. Малюшевської узагальнено в 67 опублікованих наукових роботах, серед них 3 навчально-методичних посібника з дисципліни „Електровибухові засоби перетворення енергії”, вивчення якої є надзвичайно важливим для студентів спеціальності „Техніка та електрофізика високих напруг”. В 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри імпульсних процесів і технологій.

БОГУСЛАВСЬКИЙ

ЛЕОНІД ЗІНОВІЙОВИЧ

Доцент кафедри імпульсних процесів і технологій,

завідувач науково-технічного відділу ІІПТ НАН України

dpes@iipt.ua

БОГУСЛАВСЬКИЙ Леонід Зіновійович у 1983 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю інженерна електрофізика, в 1992 році захистив дисертацію за спеціальністю теоретична електротехніка, в 2011 році отримав вчене звання доцента.
Богуславський Л.З. працює в Інституті імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України на посаді завідуючого науково-технічним відділом ІІПТ та на посаді доцента кафедри Імпульсних процесів і технологій Інституту автоматики і електротехніки НУК імені адмірала Макарова за сумісництвом.
Богуславський Л.З. займається науково-методичною, науково-дослідною, організаційно-методичною та навчально-виховною роботою. Він є членом Вченої ради та заступником голови секції Вченої ради ІІПТ НАН України. Забезпечував проведення Міжнародної наукової конференції "Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах".
Область наукових інтересів – теорія і практика електроімпульсного синтезу нановуглецю, розвиток теорії об’ємного розряду та його використання в системах газоочистки екологічно небезпечних промислових викидів.
Богуславський є автором понад 170 наукових праць, серед яких монографія, наукові статті, патенти. За досягнення в роботі нагороджений Почесною грамотою Президії Національної академії наук України, грамотою Миколаївського міського голови.
На кафедрі імпульсних процесів і технологій викладає профільні дисципліни, керує науково-дослідною роботою студентів, підготовкою магістерських дисертацій, курсовим і дипломним проектуванням.
Під його керівництвом випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі ІІПТ НАН України за спеціальністю "Процеси фізико-технічної обробки".

ЦУРКІН

ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Доцент кафедри імпульсних процесів і технологій,

завідувач науково-технічного відділу ІІПТ НАН України

dpta@iipt.com.ua

ЦУРКІН В.М. в 1974 році закінчив Харківський політехнічний інститут, Інженерно-фізичний факультет за спеціальністю «Динаміка та міцність машин», кваліфікація «Інженер-механік дослідник». В 1987 році захистив дисертацію к.ф.-м.н. зі спеціальності «Теплофізика та молекулярна фізика». В 2005 році отримав вчене звання доцента.
Цуркін В.М. працює в Інституті імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України на посаді завідуючого науково-технічним відділом ІІПТ та на посаді доцента кафедри Імпульсних процесів і технологій Інституту автоматики і електротехніки НУК імені адмірала Макарова за сумісництвом.
Область наукових інтересів – розвиток теорії динаміки та міцності конструкцій при імпульсних навантаженнях, дослідження теплофізичних характеристик плазми підводного електричного розряду, дослідження процесів при електричному розряді у вуглецевмісних рідинах в умовах підвищеного тиску і температури, розвиток методики вимірів параметрів імпульсних процесів в умовах високовольтного розряду, дослідження процесів імпульсної обробки рідких металів і сплавів в процесі кристалізації.
Результати досліджень викладено у понад 180 наукових працях, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, патенти.
Цуркін В. М. займається науково-методичною, науково-дослідною, організаційно-методичною та навчально-виховною роботою. Він є членом Вченої ради та головою секції Вченої ради ІІПТ НАН України.
За досягнення в роботі нагороджений Відзнакою Президії Національної академії наук України «За професійні здобутки» та грамотами різного рівня.
З 2000 року – доцент кафедри імпульсних процесів і технологій ІАЕ НУК за сумісництвом, викладає профільні дисципліни, керує науково-дослідною роботою студентів, підготовкою магістерських дисертацій, курсовим і дипломним проектуванням.

КАСЬЯНОВ

ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Старший викладач кафедри імпульсних процесів і технологій

yurii.kasianov@nuos.edu.ua

Касьянов Юрій Іванович народився 06.02.1957р. в м. Новий Буг Миколаївської області.
У 1981 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала С.Й. Макарова за спеціальністю "Електрообладнання суден". З 1981 до 1987 року працював на кафедрі електрообладнання суден лаборантом, інженером НДЧ, старшим лаборантом, завідуючим лабораторіями. З 1987 до 1990 року навчався в аспірантурі Миколаївського кораблебудівного інституту. З 1990 року працював науковим та старшим науковим співробітником НДЧ, а з 1992 року на посаді старшого викладача кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки. З 2007 року – старший викладач кафедри імпульсних процесів і технологій.
Основними навчальними курсами, які викладає Касьянов Юрій Іванович є: "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації"; "Поля і хвилі в системах ТЗІ", "Технічні засоби обробки аудіо і відеоінформації"; "Схемотехнічне моделювання технічних засобів захисту інформації"; "Теорія електропривода"; "Моделювання електромеханічних систем".
Професійна діяльність Касьянова Ю.І. визначається високім рівнем навчальної, методичної та наукової роботи. Він має 73 публікації, з яких 63 наукового, 6 навчально-методичного характеру та 4 авторських свідоцтва на винахід. В тому числі 20 статей у фахових виданнях та 1 монографія. Брав участь у 12 періодичних науково-технічних конференціях та семінарах.
Науково-дослідницька робота пов’язана з розробкою та дослідженням зарядних пристроїв електроімпульсних установок, удосконаленням відеосистем спостереження, контролю та пошуку, захистом акустичної інформації технічними засобами.
Касьянов Ю.І. активно займається керівництвом науковою роботою студентів, здійснює пропаганду наукових знань серед студентської молоді, кepyє на високому рівні курсовими, диплoмними проектами та роботами. Під його керівництвом студентами підготовлено 34 доповіді на НТК та завойовано 1-ше, два 2-их та 3-тє місце на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
На протязі багатьох років з 1994 року Касьянов Ю.І. виконує обов’язки секретаря вченої ради ІАЕ НУК.
Високий рівень організаційно-методичної роботи Касьянова Ю.І. визначається участю у науково-методичних і наукових семінарах, науково-технічних і науково-практичних конференціях, роботою у приймальної комісії НУК, участю у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в якості інструктора та старшого інструктора.
Касьянов Ю.І. систематично проводить відкриті лекції, які характеризують його досвідченим лектором, грамотним спеціалістом, який вільно володіє лекційним матеріалом. Він має високу культуру мови та вміє налагодити контакт з аудиторією.
Касьянов Ю.І. характеризується високою культурою та високими моральними якостями викладача. Користується авторитетом і повагою в колективі. За свою працю неодноразово нагороджувався  грамотами та грошовими преміями. В 2015 році нагороджений грамотою Департаменту освіти науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації і Подякою Миколаївської обласної ради.